Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Čech, F. & Zeman, J.
Relation of fuel deposits to the deep structure and development of the Pannonian basin
Vzťah ložísk palív k hlbinnej stavbe a vývoju panónskej panvy
385
Pulec, M.
Metodika a výsledky šlichovacích prác (Košice 7.4.1980)
407
Muška, P. & Vozár, J.
Different degrees of paleodeclination in the lower part of the Hronic unit in the Ipoltica valley (Nízke Tatry Mts. northern slope)
Rozdiely paleodeklinácie v horninách bazálnej časti hronika v doline Ipoltica (severné svahy Nízkych Tatier)
409
Pospíšil, L.
Interpretácia tiažového poľa v oblasti východoslovenského neogénu
Interpretation of the gravity field in the East Slovakian Neogene area
421
Mišík, M.
Predvartérne sintre (speleotémy) a fosílne zvetrávacie kôry typu caliche (calcrete)v Západných Karpatoch (Bratislava 20.3.1980)
440
Radvanec, M., Matula, I. & Baran, J.
Štúdium sekundárneho geochemického poľa cínového ložiska Hnilec korelačnou analýzou
Investigation of the secondary geochemical field of the Hnilec tin deposit using
correlation analysis (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
441
Miškovic, J., Miškovicová,V.
Postvulkanická mineralizácia niektorých lokalít v stredoslovenských neovulkanitoch (Bratislava 17.4.1980)
454
Koděra, M.
Žilníkovo-impregnačné a metasomatické zrudnenie v bani Rozália v Banskej Hodruši (Bratislava 17.4.1980)
454
Fecek, P. & Hlavatý, Z.
Hydrogeológia vulkanitov Krupinskej planiny
Hydrogeology of volcanites in the Krupinská planina area (Middle Slovakia)
455
Jendrejáková, O., Kochanová, M., Papšová, J., Michalík, J.
Biostratigrafické a litostratigrafické výskumy v strednotriasovom karbonárovom súvrství chočského príkrovu Horehronia (Bratislava 20.3.1980)
468
Khun, M.
Použitie diskriminačnej analýzy na príklade čiernych bridlíc malokarpatského kryštalinika
The use of discriminant analysis on the example of black shales from the Malé Karpaty Mts. crystalline
469
Michalík, J.
Nové názory na štatút a členenie rétskeho stupňa (Bratislava 20.3.1980)
474
Ďurovič, S.
Polytypizmu a identifikácia vrstvovitých silikátov (Bratislava 14.2.1980)
474
Macek, J., Žabka, M. & Vilinovičová, Ľ.
Gravimetrická metóda separácie K-živcov
A gravimetric method of separation of potash feldspars
475
Böhmer, M.
Asociácia priemyselných typov ložísk v stredoslovenských neovulkanitoch (Bratislava 17.4.1980)
478
Pulec, M.
Volframit v Nízkych Tatrách
Wolframite in the Nízke Tatry Mts.
479