Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Janků, J., Pospíšil, L. & Vass, D.
Príspevok diaľkového prieskumu Zeme k poznaniu stavby Západných Karpát (západný úsek)
Contribution of remote sensing to the knowledge of West Carpathians structure
121
Jarkovský, Ján
Seminár o spoľahlivosti anályticko-geochemických údajov a ich katalogizácii V databanke
138
Derco, J. & Vlasák, M.
Šupinatý mastenec z oblasti Kokavy nad Rimavicou a metodika jeho hodnotenia
Flaky talc from Kokava nad Rimavicou (Central Slovakia) and methods of its preparation
139
Ďuďa, R., Mrázek, Z. & Košuth, M.
Postmagmatická zeolitová mineralizácia Cerovej vrchoviny
Postmagmatic zeolite mineralization in the Cerová vrchovina area (SE Slovakia)
157
Plško, Eduard
Spoľahlivosť analytických výsledkov získaných rozličnými analytickými metódami (Bratislava 23. 6. 1983)
172
Ivanov, M.
Vzácne zeminy v kyslých a bázických magmatických horninách – Rochovce (vrt KV-3)
REE contents in acid and basic magmatic rocks of the Rochovce (KV-3) borehole, Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia
173
Medveď, Ján, Plško, Eduard
Výsledky dlhodobého sledovania spoľahlivosti spektrochemických analýz štandardných referenčných materiálov (Bratislava 23. 6. 1983)
180
Plško, Eduard, Martiny, Eduard, Streško, Vladimír
Vhodnosť jednotlivých analytických metód na riešenie analyticko-geochemických problémov (Bratislava 23. 6. 1983)
180
Matula, Ivan
K problematike zberu a deponovania geochemických údajov (Bratislava 23. 6. 1983)
180
Radvanec, M., Grecula, P. & Popreňák, J.
Regionálne prognózovanie nerastných surovín v Spišsko-gemerskom rudohorí
Regional assessment of mineral raw material prognostics in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
181
Plašienka, D.
Príkrov Markušky – zväzujúci element veporika a gemerika?
Represents the Markuška nappe an interconnecting element between the Veporic and Gemeric units?
187
Ščuka, J. & Dojčáková, V.
Geologické pomery ložiska dekoračného a stavebného kameňa Mokrá Lúka
Geology of the decorating and building stone deposit Mokrá Lúka (Slovak Ore Mts., Eastern Slovakia)
193
Horniš, J., Határ, J. & Krištín, J.
Hlbokomorské mangánové konkrécie a ich štúdium pomocou elektrónového mikroanalyzátora
Deep-sea manganese nodules and their investigation by electron microproble analysis
195
Polakovič, Dušan
Spracúvanie geochemických údajov (Bratislava, 23.6.1983)
209
Čulmanová, Zdenka, Timčák, Gejza M.
Petrochemicko-geochemická databanka KGaM BF VŠT a jej napĺňanie-súčasný stav (Bratisalva 23.6.1983)
210
Grym, Václav, Procházka, Zdeněk
Organizace a zpracování geochemických dat pro rezortní pracoviště GI Jihlava (Bratislava 23.6.1983)
210
Hroncová, Z.
Výsledky komplexného hodnotenia geologickoprieskumných prác ložiska Točnica-juh
Results of complex assessment of the Točnica-south stoneware clay deposit
211
Ondrášik, R.
Prof. Ing. Milan Matula, DrSc., šesťdesiatročný
213
Hricko, J.
RNDr. Oto Orlický, CSc., päťdesiatročný
215
Samuel, O.
Životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti
215