Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, D., Konečný, V., Elečko, M., Milička, J., Snopková, P., Šucha, V., Kozač, J. & Škrabana, R.
Alginit – nový zdroj slovenského nerudného surovinového potenciálu (ložisko Pinciná)
Alginite – a new resource of the Slovak industrial minerals potential
Key words: alginite, maar, basalt volcanism, water absorption capacity, plant nutrients, trace elements, clay mineralogy, utilization in agriculture
1
Aubrecht, R.
Signs of the Laramian resedimentation and submarine volcanic activity near Zázrivá – Grúne (Orava part of the Pieniny Klippen Belt)
Znaky laramskej resedimentácie a submarinného vulkanizmu pri Zázrivej – časť Grúne (oravská časť bradlového pásma)
Key words: Upper Cretaceous, Pieniny Klippen Belt, Laramian phase, tectonic resedimentation, submarine volcanism
39
Fordinál, K. & Harčová, E.
Izotopové zloženie O a C vo vápnitých schránkach panónskych mäkkýšov z územia Bratislavy – indikátor paleoekologických pomerov
Isotopic composition O and C of the calcareous shells of the Pannonian molluscs from the Bratislava region – indicator of paleoecologic conditions
Key words: Molluscs, Pannonian, O, C isotope analysis, paleoecology
50
Moravanský, D. & Ženiš, P.
Guánové minerály v niektorých jaskyniach západného a stredného Slovenska
Guano Minerals in Some Caves of Western and Middle Slovakia
Key words: guano minerals, some caves of Slovakia, new successive scheme
61
Uhlík, P. & Šucha, V.
Distribúcia pyrofylitu ložiska Šobov a porovnanie jeho vlastností s pyrofylitom z Vígľašskej Huty
Distribution of pyrophyllite in the Šobov deposit and comparison with pyrophyllite from Vígľašská Huta deposit (Central Slovakia)
Key words: pyrophyllite, illite, argillic, Šobov, Vígľašská Huta
73
Kozáč, J.
Process for producing magnesium hydroxide and calcium carbonate from dolomite
Proces prípravy hydroxidu horečnatého a uhličitanu vápenatého z dolomitu
Key words:magnesium hydroxide, dolomite, calcination, dolomitic quicklime, ammonium chloride brine, calcium carbonate precipitate
80

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Madarás, J., Kováčik, M. & Hók, J.
Ukladanie vysokorádioaktívneho odpadu a vyhoreného paliva do hlbinných geologických úložísk v niektorých krajinách: prehľad a koncept
1
Tréger, M.
Problémy pri oceňovaní ložísk podľa Morkillovho vzorca
5
Stankovič, J.
Ílové minerály v oblasti záujmu používateľov Internetu
6
Pavlarčík, S.
Sekundárny fosfát v Jaskyni vo vrchu Nový č. 2 v Belianskych Tatrách
7
Hovorka, D.
ICSU – jej úloha pri štúdiu globálnych zmien životného prostredia
8
Háber, M.
Seminár Mapa nerastných surovín Slovenského rudohoria-západ
10
Kováčik, M., Madarás, J. & Hók, J.
Medzinárodná konferencia o hlbinných geologických úložiskách rádioaktívneho odpadu
16
Ožvoldová, L.
Vyjadrenie k príspevku P. Kušníra Termíny typu rádioláriá v odborných textoch (Mineralia Slovaca 3/28, 1996)
17
Kušnír, P.
Odbornosť, terminológia a profesionálny slang
17