Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Plašienka, D. & Mikuš, V.
Geologická stavba pieninského a šarišského úseku bradlového pásma medzi Litmanovou a Drienicou na východnom Slovensku
Geological setting of the Pieniny and Šariš sectors of the Klippen Belt between Litmanová and Drienica villages in the eastern Slovakia
155
Starek, D., Aubrecht, R., Sliva, Ľ. & Józsa, Š.
Sedimentary analysis of the Cretaceous flysch sequences at the Zemianska Dedina locality (Nižná Unit, Pieniny Klippen Belt, northern Slovakia)
Sedimentárna analýza kriedového flyšu na lokalite Zemianska Dedina (nižnianska jednotka, bradlové pásmo, severné Slovensko)
179
Ledvák, P.
First record of Traumatocrinus stem in the Triassic basinal deposits of the Western Carpathians, Slovakia
Prvé zistenie stopky rodu Traumatocrinus v sedimentoch triasového bazénu v Západných Karpatoch
189
Bednarik, M. & Liščák, P.
Landslide susceptibility assessment in Slovakia
Hodnotenie náchylnosti územia Slovenska na zosúvanie
193
Brček, M., Vařilová, Z., Greif, V. & Vlčko, J.
Stanovenie teplotného poľa pieskovcového masívu Pravčickej brány (ČR) na základe zhodnotenia denných a ročných teplotných cyklov
Temperature field determination at the Pravčická brána sandstone rock arch (Czech Republic) from the diurnal and annual temperature waves
205
Durmeková, T., Janega, A. & Adamcová, R.
Posúdenie vplyvu degradačných laboratórnych skúšok na kamene pomocou optickej porozimetrie
Assessment of laboratory deterioration tests impact on stones by means of optical porosimetry
217
METODICKO-REŠERŠNÁ ČASŤ – METHODOLOGY AND SUMMARIES
Wagner, P., Ondrejka, P., Iglárová, Ľ. & Fraštia, M.
Aktuálne trendy v monitorovaní svahových pohybov
Current trends in the monitoring of slope movements
229
Pivko, D.
Významné horniny používané ako opracované kamene v historických pamiatkach Slovenska
Important rocks used like finely dressed stones in historical monuments of Slovakia
241

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Chovan, M. & Bačík, P.
Vedecko-vzdelávacie centrum excelentnosti pre výskum pevnej fázy (Seminár Rtg. prášková difraktometria a IČ spektroskopia
Scientific-educational center of excellence for research on solid phase (Seminar X-ray powder diffraction and IR spectroscopy)
249
Madarás, J.
International field workshop on neotectonics. Vikartovce fault (VIF) & Muráň fault (MUF) – Vernár, Slovakia, 15. – 18. 10. 2009
Medzinárodný terénny workshop so zameraním na neotektonickú aktivitu vikartovského a muránskeho zlomu – Vernár, 15. – 18. 10. 2009
254
Jurkovič, Ľ., Slaninka, I. & Ďurža, O.
Geochémia 2009
Geochemistry 2009
261
Chmielewská, E.
Zeolit spája… (Medzinárodná konferencia o zeolite, Teherán, 29. – 30. 4. 2010)
Zeolite connects… (2th IIZC International Zeolite Conference – Tehran, 29. – 30. 4. 2010)
263
Bendík, A.
Amonitová fauna v zbierkach Slovenského národného múzea v Martine – Múzea Andreja Kmeťa
Ammonite fauna in the collection of the Slovak National Museum in Martin – the Andrej Kmeť Museum
264
RECENZIE – REVIEWS
Vozárová, A.
M. DYDA: Horninotvorné minerály pod mikroskopom. Recenzia vysokoškolskej učebnice
Review of the university textbook: The rock-forming minerals under the microscope by Doc. RNDr. Marian Dyda, CSc.
268
Majdán, M.
I. REIFF a kol.: 100 rokov priemyselnej ťažby uhlia – Baňa Handlová
Mine Handlová – 100 years of industrial coal exploitation, 1. issue by I. Reiff et al., review
269
Slavkovský, J.
E. DOBRA: Geotermika na východnom Slovensku. Recenzia publikácie
Review of the publication Geothermics in the Eastern Slovakia written by RNDr. Eduard Dobra
270
Majzlan, J.
Kvalita namiesto kvantity
Quality instead of quantity
271
Vizi, L. & Kondela, J.
Nový „vírus“ alebo „Nové trendy hodnotenia ložísk nerastných surovín: aplikácia na ložisko magnezitu Jelšava – Miková“ od Petra Španeka
New “virus” or “New trends in mineral deposits evaluation: Case study in Jelšava – Miková magnesite deposit” by Peter Španek
272