Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Todorov, T. A.
Gold and trace elements in the main ore-forming minerals of hydrothermal deposit in the Western Carpathians
Zlato a stopové prvky v hlavných rudných mineráloch hydrotermálnych ložísk v Západných Karpatoch
235
Radvanec, M., Grecula, P., Návesňák, D. & Kobulský, J.
Zonálnosť submarinno-exhalačnej mineralizácie v oblasti Mníška nad Hnilcom a Prakoviec; staršie paleozoikum gemerika
Zonality of submarine exhalative mineralization in Lower Paleozoicum near Mníšek nad Hnilcom and Prakovce, Gemeric unit, Western Carpathians
249
Návesňák, D.
Prejavy strižných zón v severovýchodnej časti gemerika
Manifestation of shear zones in the north-eastern part of Gemericum, Western Carpathians
Key words: shear zone, deformation, mineral stretching lineation, mylonitic schistosity, deformational analysis
263
Miko, O. & Ivanička, J.
Formácia Jánovho grúňa severovýchodne od Mýta pod Ďumbierom
The Jánov Grúň Formation NE of Mýto pod Ďumbierom, Nízke Tatry Mts.
274
Bačo, P. & Pacindová, N.
Whewellit a dawsonit – epigenetické minerály v puklinách pieskovca pri Cigeľke
Whewellite and dawsonite – epigenetic minerals in joints of sandstones near Cigeľka (Eastern Slovakia)
Key words: Eastern Slovakia, Cigeľka, mineral water, whewellite, dawsonite, joints of sandstones, tectonic processes, metamorphic hydrothermal solutions
277
Andráš, P., Jeleň, S., Nagy, G. & Švecová, Ľ.
Rýdzi antimón na ložisku Pezinok-Kolársky vrch
Native antimony in the Pezinok deposit, Malé Karpaty Mts.
282
Marko, F.
Kinematické indikátory strižných pohybov pri krehkej deformácii (prehľad)
Sense of movement criteria on mesoscale shear fault surfaces (a Review)
285
Lintnerová, O. & Soták, J.
Štúdium fosílií, fosiliférnych karbonátov a ich tmelu katódovoluminiscenčnou mikroskopiou
The cathodoluminescence microscopic study of fossils, fossiliferous carbonates and their cements
288
Bebej, J.
Prchavé komponenty v hydrotermálnych systémoch a ich význam pri interpretácii genézy ložísk. Časť 1: Prehľad problematiky
Volatile components in hydrothermal systems and their significance for interpretation of the genesis of deposits.
Part 1:Review
Key words: hydrothermal system, interpretation, activity – fugacity diagrams, phase analyse, epithermal system, volatile components
292
Bebej, J. & Dubaj, D.
Prchavé komponenty v hydrotermálnych systémoch. Časť 2: Praktická interpretácia na príklade ložiska Kremnica
Volalite components in hydrothermal systems. Part 2: Practical interpretation in the case of Kremnica deposit, Central Slovakia
Key words: Slovakia, Kremnica, neovolcanites, epithermal vein deposit, precious and base metal (± Te, Se), adularia-sericite type, fluid inclusion, volatile components
301

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Kušnierová, M.
Minerálne biotechnológie
2
Dobra, E.
Súčasná geotermika a jej perspektívy
4
Vozár, J. & Tomek, Č.
Predbežné výsledky hlbinného seizmického profilu G-1 v Spišsko-gemerskom rudohorí
7
Zo zahraničia 8
Informácie zo zahraničia 10
Informácie z vysokých škôl 13
Šindler, M.
COST a Slovensko
15
Aktivita SGS 17