Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Seneš, J.
Veľké mocnosti a vysoké hodnoty rýchlosti sedimentácie neogénu cirkummediteránnej oblasti; aplikácia výsledkov projektu IGCP č. 25; časť 4
481
Sládeková, Z.
Metodika tlakových tieňov (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
510
Hacura, A.
Súčasné poznatky o anchimetamorfóze a stanovenie jej stupňa vo veporiku a Malých Karpatoch (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
510
Jacko, S.
Úlohy a smery štruktúrneho výskumu pri riešení základných problémov stavby a tektonometamorfného vývoja Západných Karpát (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
510
Zelman, J.
Súčasný stav a perspektívy drobno a mikroštruktúrneho výskumu v Západných Karpatoch Úlohy a smery štruktúrneho výskumu pri riešení základných problémov stavby a tektonometamorfného vývoja Západných Karpát (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
510
Kraus, I., Hroncová, Z. & Sýkora, J.
Deposits and occurrences of kaolin in the Slovak Socialist Republic
511
Kraus, I., Hroncová, Z., Horský, S. & Mihalič, A.
Deposits and occurrences of bentonite in the Slovak Socialist Republic
525
Kováč, P.
Určenie konečnej deformácie použitím niektorých grafických numerických metód štruktúrnej geológie (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
531
Michalko, J.
Niekoľko príkladov použitia izotopovej geológie pre štruktúrnogeologické uzávery (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
531
Sasvári, T.
Kinematika vývoja žilných štruktúr sv. časti Spišsko-gemerského rudohoria (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
532
Mock, R.
Pieninské bradlové pásmo-významná transformná zóna v Karpatoch (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
532
Snopko, L.
Drobnotektonické a litologické štruktúry v strednej časti gelnickej skupiny (Mníšek-Smolník). (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
532
Rozložník, L.
Význam primárnej foliácie pre štruktúrnu analýzu (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
532
Slavkovský, J.
Štruktúrna analýza betliarskeho granitoidného telesa a jeho bezprostredného plášťa (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
532
Oružinský, V.
High-silica rocks of the Central Slovakian neovolcanic area
533
Bezák, V.
Niekoľko poznámok k tektonickej stavbe veporika (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
538
Nemčok, M., Kováč, M., Marko, F., Fodor, Z.
Neogénny vývoj a zmeny polonapätí v sz. časti viedenskej panvy (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
538
Kohút, Milan
Tektonické deformácie na styku kryštalinika a mezozoika v sz. časti Veľkej Fatry (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
538
Hraško, L., Hók, J.
Aplikácia niektorých metodík deformačnej analýzy západného priebehu pohorelskej línie (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
538
Plašienka, D.
Štruktúrny vývoj tatrika Malých Karpát (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
538
Gorek, J., Hók, J.
Prvé poznatky zo štruktúrnej analýzy kryštalinika Lúčanskej Fatry (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
538
Bacsó, Z., Derco, J. & Bačo, P.
High-silica and alumo-metasomatic rocks of the Vihorlat Mts., Eastern Slovakia
539
Tabak, J. & Domanický, A.
Exploitation, consumption and use of dolomite in Slovakia
547
Schulmann, K.
Kinematika variskej strižnej deformácie v moldanubiku jz Moravy (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
554
Melka, R.
Analýza konečnej deformácie stredočeskej strižnej zóny na základe magnetickej anizotropie (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
554
Lobkowicz, M.
Nízkoteplotná strižná deformácia v granitoidoch na príklade dyjského masívu a durbachitov stredočeského plutónu (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
554
554
Vitásek, A.
New knowledge from some talc deposits of Slovakia
555
Hroncová, Z.
Perlite in the Central Slovakian neovolcanic area
561
Zlocha, J. & Tomášiková, Z.
Results of prospection for chrysotile asbestos in serpentinized ultrabasic body near Paňovce, Eastern Slovakia
565
Marko, F.
Vzťahy tektonických štruktúry v strednej časti Považského Inovca (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
570
Putiš, M.
Vzťah predalpínskych a alpínskych tektonometamorfných dejov v kryštaliniku tatrika a veporika (Štruktúrno-tektonický seminár, 14.-15.3.1989, Bratislava)
570
Kandera, K., Gerthofferová, H. & Kraus, I.
Structures and textures of bauxite in the Strážovské vrchy Mts., N – W Slovakia
571