Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Aubrecht, R., Gaži, P., Bučová, J., Hlavatá, J., Sestrienka, J., Schlögl, J. & Vlačiky, M.
On the age and nature of the so-called Zázrivá Beds (Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians)
O veku a charaktere takzvaných zázrivských vrstiev (pieninské bradlové pásmo, Západné Karpaty)
Key words: Jurassic, lithostratigraphy, Pieniny Klippen Belt, Aalenian, black shales, olistoliths
1
Bendík, A.
Ammonite fauna of superfamily Psilocerataceae Hyatt, 1867 from the Lower Jurassic limestone formations of the Veľká Fatra Mts. (Central Western Carpathians, Slovakia)
Amonitová fauna superčeľade Psilocerataceae Hyatt, 1867 zo súvrstvia spodnojurských vápencov vo Veľkej Fatra
Key words: Western Carpathians, Veľká Fatra Mts., Lower Jurassic, biostratigraphy, ammonites
7
Bezák, V.
Metalogenéza a tektonometamorfný vývoj veporika
Metallogenesis and tectonometamorphic development of the Veporicum
Key words: Western Carpathians, Veporicum, metallogenetic stages
17
Antal, B.
Zrudnenie v mezozoických karbonátoch Slovinky-Hŕbok (Spišsko-gemerské rudohorie)
Ore mineralization in Mesozoic carbonates of the Slovinky-Hŕbok locality (Spišsko-gemerské rudohorie Mts.)
Key words: Spišsko-gemerské rudohorie Mts., mineralization of Middle Triassic age, chalcopyrite, tennantite, siderite, framboidal pyrite
23
Pipík, R., Baliak, F., Malgot, J. & Bartók, J.†
Inžiniersko-geologická charakteristika devínskej hradnej skaly a jej vplyv na stabilitu historických objektov
Engineering-geological characteristics of the Devín rock Massif and its influence on stability of the historical buildings
Key words: Devín Castle, historic sites, tectonic, engineering-geological characteristics
29
Hovorka, D. & Michalík, T.
Suroviny kamenných neolitických nástrojov z lokality Trenčín
Raw materials of the Neolithic stone artifacts from the site Trenčín
Key words: Neolithic, stone raw materials, town Trenčín
35
Andráš, P.
Význam a úlohy mineralógie pri poznávaní a ochrane kultúrneho dedičstva
Importance and tasks of mineralogy in the process of the recognition and protection of the cultural heritage
Key words: gold, tin, mineral pigments, Maya blue, clay brick solidification
43
DISKUSIA
Tréger, M., Malachovský, P., Mesarčík, I., Kilík, J. & Miháľ, F.
Pozícia betliarskeho súvrstvia v geologickej stavbe gemerika
Position of Betliar Formation in Gemericum geological structure
Key words: Betliar Formation, Gemericum, mineral resources, prognosis
51

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Kondela, J. & Blišťan, P.
Medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Herľany 24. a 25. apríla 2003
1
Hovorka, D.
Recenzia
M. Gregerová, B. Fojt a V. Vávra: Mikroskopie horninotvorných
a technických minerálů
20
Štohl, J.
Ing. Laco Sombathy dovŕšil osemdesiatku
21
Ďurža, O.
Doc. RNDr. Jozef Veselský, CSc., sedemdesiatročný
22
Štohl, J.
Šesťdesiatiny RNDr. Jaroslava Lexu, CSc.
Hovorka, D.
Recenzia
Prvý geovedný anglicko-slovenský prekladový slovník                                                                                                                                                                                    
(B. MOLÁK – P. LIŠČÁK a kolektív)
24
Plašienka, D.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti
v roku 2004
25