Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Knésl, J. & Knéslová, A.
Perspektívy Au mineralizácie v Považskom Inovci (venované pamiatke RNDr. Stanislava Poláka)
The perspectives of Au mineralization at Považský Inovec Mts. (Dedicated in memory of Mr. Stanislav Polák)
Key words: gold placers, primary source of gold, geochemical sampling, prognosis of gold mineralization, prognosis area
413
Hurai, V., Gazdačko, Ľ., Ferenčíková, E., Majzlan, J. & Repčok, I.
Pôvod rudonosných fluid žilných sideritových ložísk Gretla, Jedľovec a Rudňany (Spišsko-gemerské rudohorie)
Origin of the ore-forming fluids in the Gretla, Jedľovec and Rudňany siderite vein deposits (Spišsko-gemerské rudohorie Mts.)
Key words: fluid inclusions, stable isotopes, hydrothermal deposits, siderite, Western Carpathians
423
Aubrecht, R., Mišík, M., Sýkora, M. & Šamajová, E.
Kontroverzné bradlo czorsztynskej jednotky v Bolešovskej doline medzi Nemšovou a Pruským
Controversial klippe of the Czorsztyn Unit in the Bolešovská dolina valley, between Nemšová and Pruské in the Váh river valley
Key words: Jurassic, Western Carpathians, Pieniny Klippen Belt, carbonate sedimentology, hardgrounds, ooidal limestones, neptunian dykes
431
Reháková, D.
Calpionellid genus Remaniella Catalano 1956 in Lower Cretaceous pelagic deposits of Western Carpathians
Rod Remaniella Catalano 1956 v spodnokriedových uloženinách Západných Karpát
Key words: Western Carpathians,Tethys, Berriasian, Early Valanginian, calpionellids, Remaniella, taxonomy, biochronology, paleobiogeography, paleooceanography
443
Bačová, N. & Bačo, P.
Minerálne vody Cigeľky a ich postavenie vo flyšovom pásme Západných Karpát
Mineral water of Cigeľka and its relation to the flysch belt on the Western Carpathians
Key words: flysch belt, mineral water, macrochemical composition, stable isotopes, genesis
453
Dubiková, M.
Stabilita ílových minerálov v hypergénnych podmienkach
Stability of clay minerals in weathering conditions
Key words: clays, weathering, smectite, illite, vermiculite, kaolinite, halloysite, palygorskyte, sepiolite
469
Stankovič, J.
Inklúzie zlata v mineralizácii ullmannitovo-gersdorffitového radu ložiska Jasenie-Kyslá v Nízkych Tatrách
Gold inclusions in ullmannite-gersdorffite mineralization from Jasenie-Kyslá deposit in the Nízke Tatry Mts.
Key words: gold inclusions, myrmekitic intergrowth of ullmannite and gersdorffite forming precess
475
Koděra, P., Rankin, A. H. & Roberts, S.
In situ identification of ferropyrosmalite daughter mineral from the Vyhne-Klokoč deposit
Identifikácia feropyrosmalitu in situ ako dcérskeho minerálu z ložiska Vyhne-Klokoč
Key words: ferropyrosmalite, Fe-chloride, daughter mineral, Raman microprobe, skarn, Vyhne-Klokoč
479
Kužvart, M., Kraus, I. & Grecula, P.
Nerastné suroviny na prelome tisícročí
Raw material in the turn of the millenium
Key words: industrial minerals, new technologies, expected use in future
483

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Zuberec, J. & Kozač, J.
Nový pohľad na nerudné nerastné suroviny Slovenskej republiky, ich výskyt a možnosti využitia
1
Hrušecký, I.
O uhľovodíkoch a seizmike na Slovensku v minulosti a súčasnosti
3
Kráľ, J.
Súčasné možnosti izotopového zisťovania veku karbonátových hornín
5
Marsina, K.
Geochemické mapovanie sveta – cenný zdroj údajov o stave životného prostredia
6
Stankovič, J.
Prvé obnovené výročné zhromaždenie Česko-slovenskej spoločnosti pre elektrónovú mikroskopiu
7
Reichwalder, P.
Spomienkové stretnutie pri príležitosti 150. výročia založenia Uhorskej geologickej spoločnosti vo Vidinej pri Lučenci
8
Michalík, J. & Reháková, D.
Seminár paleontologickej odbornej skupiny Slovenskej geologickej spoločnosti
10
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na 1. polrok 1999 13
Prof. RNDr. Milan Mišík, DrSc. – sedemdesiatročný 15
Reichwalder, P.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1999
18