Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Tuček, Ľ., Radvanec, M., Derco, J., Čechovská, K., Németh, Z. & Šťastný, P.
Stabilization of the fly ash emission after the combustion of black coal by the reaction with H2O and CO2: The temperature and pressure conditions and time duration of artificial carbonatization in the experimental study
Stabilizácia emisií popolčeka po spaľovaní čierneho uhlia jeho reakciou s H2O a CO2: Optimalizácia teplotno-tlakových parametrov a dĺžky trvania umelej karbonatizácie
83
Lintnerová, O., Mangová, K., Líška, L. & Španek, P.
Geochemická charakteristika vývoja pôd na povrchu rekultivovaného odkaliska pri Smolníckej Hute
Geochemical characteristics of the soil evolution on the top of reclaimed tailing impoundment near Smolnícka Huta village (Slovakia)
95
Ondrejka, P., Liščák, P., Pauditš, P. & Papčo, J.
Use of GNSS Technology in Engineering Geology in Slovakia
Aplikácia technológie GNSS v inžinierskej geológii na Slovensku
111
Petro, Ľ., Bóna, J., Kováčik, M., Fussgänger, E., Antonická, B. & Imrich, P.
The Cave under the Spišská hill: Preliminary monitoring results of the block movements
Jaskyňa pod Spišskou – predbežné výsledky monitorovania blokových pohybov
121
Michalík, J. & Vlčko, J.
Genéza strednojurských brekcií v devínskej jednotke Malých Karpát
Genesis of the Middle Jurassic breccias in the Devín Unit of the Malé Karpaty Mts.
129
Majdán, M., Michálek, J. & Galko, I.
Príspevok k poznaniu ortorúl z kontaktu Kremnických vrchov, Starohorských vrchov a Veľkej Fatry
Contribution to the knowledge of orthogneisses from the contact of the Kremnické vrchy Mts., Starohorské vrchy Mts. and Veľká Fatra Mts. (Western Carpathians, Slovakia)
137
Bačová, N.
Makrochemické zloženie minerálnych vôd východoslovenského úseku flyšového pásma Západných Karpát
Macrocomposition of mineral waters in the East Slovakian segment of the Flysch Belt of the Western Carpathians
147
Madarás, J., Pažák, P., Franek, P. & Fojtíková, L.
Tektonická interpretácia zemetrasenia v severnom Maďarsku 29. januára 2011
Tectonic interpretation of the earthquake in Northern Hungary, 29. January 2011
157
Fazekaš, J.
Deformačné zmeny kaustobiolitov v procese diagenézy v terciérnych uhoľných ložiskách Hornonitrianskej kotliny
Deformation overprint of caustobioliths during the diagenetic process in the Hornonitrianska kotlina Tertiary coal basin (Slovakia)
163

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Dwornik, M., Kováčová, M., Zahradníková, B., Majka, J., Zahradník, L., Gregáňová, M., Kondela, J., Štrba, Ľ., Vizi, L., Bazarnik, J., Drzymała, M., Duš-Picheta, A. & Maruta, M.
Herlandia 2011. 12th International Conference of Young Geologists. Kamienica, Poland; 28. – 30. April 2011
Herlandia 2011. Medzinárodná konferencia mladých geológov, 12. ročník. Kamienica, Poľská republika; 28. – 30. apríla 2011
171
Ozdínová, S.
Skáčuci šváb „Skok svaba“ – svetový úspech slovenského paleontológa z Geologického ústavu SAV
The jumping cockroach “Skok svaba” – worldwide succes of the Slovak paleontologist from the Geological Institute SAS
190
Šesták, P.
Trojrozmerné zobrazenie máp paleogeografickej rekonštrukcie ryolitového vulkanizmu obdržalo prestížnu celosvetovú cenu
Three-dimensional visualization of the maps of paleogeographic reconstruction of the rhyolite volcanism has received a prestigious global prize
191
Németh, Z.
Teranológia pre 3. tisícročie. Recenzia publikácie Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region redaktorov J. Vozár, F. Ebner, A. Vozárová, J. Haas, S. Kovács, M. Sudar, M. Bielik a Cs. Péró
Terranology for the 3rd millennium. Review of the publication Variscan and Alpine terranes of the Circum-Pannonian Region; edited by J. Vozár, F. Ebner, A. Vozárová, J. Haas, S. Kovács, M. Sudar, M. Bielik and Cs. Péró
192
Ružička, P.
Recenzia publikácie M. Gregerovej a kol.: Petroarcheologie keramiky v historické minulosti Moravy a Slezska. Masarykova univerzita, 2010.
Review of the publication M. Gregerová et al.: Petroarcheology of the ceramics in the historical past of Moravia and Silesia. Masaryk University, 2010.
195
Biely, A.
Na 70. narodeniny RNDr. Jána Mella, CSc.
Greetings to 70th birthday of RNDr. Ján Mello, CSc.
196
Tözsér, J.
Za RNDr. Ing. Jánom Burianom, CSc.
The remembrance of RNDr. Ján Burian, CSc.
198
Zlinská A. & Soták, J.
Za RNDr. Jozefom Salajom, DrSc.
The remembrance of RNDr. Jozef Salaj, DrSc.
199
Reháková, D.
Za významným pedagógom, vedcom a propagátorom geológie – profesorom M. Mišíkom
The remembrance of Professor M. Mišík – significant pedagogue, scientist and propagator of geology
208
Zlinská A. & Filo, I.
Za RNDr. Zuzanou Siráňovou, PhD.
The remembrance of RNDr. Zuzana Siráňová, PhD.
213
Malík, P.
Za Ondrejom Frankom – nestorom hydrogeotermálneho výskumu na Slovensku
The remembrance of Ondrej Franko – Nestor of the hydrogeothermal research in Slovakia
214