Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bakos, F., Ferenc, Š. & Žitňan, P.
Hydrotermálna polymetalická mineralizácia na lokalite Velčice-Horné štôlne v Tribeči
Hydrothermal base-metal mineralization at Velčice-Horné štôlne locality in Tribeč Mts.
103
Klimko, T., Chovan, M. & Huraiová, M.
Hydrotermálna mineralizácia na antimonitových žilách Spišsko-gemerského rudohoria
Hydrothermal mineralization of stibnite veins in the Spiš-Gemer Ore Mts.
115
Pršek, J. & Lauko, Ľ.
Hydrotermálna žilná mineralizácia v Zlatej Idke (Spišsko-gemerské rudohorie)
Hydrothermal vein mineralization at Zlatá Idka (Spiš-Gemer Ore Mts.)
133
Števko, M., Pršek, J., Smirnov, A. & Ozdín, D.
Chemické zloženie sulfidov a sulfosolí z ložiska Mária-Margita pri Ochtinej
Chemical composition of sulphides and sulphosalts from Mária-Margita deposit near Ochtiná
151
Chudík, P. & Uher, P.
Minerály skupiny pyrochlóru z granitových pegmatitov Západných Karpát: variácie chemického zloženia a substitučné mechanizmy
Pyrochlore group minerals from the granitic pegmatites of the Western Carpathians: Compositional variations and substitution mechanisms
159
Koděra, P., Uher, P., Ozdín, D., Kollárová, V. & Lexa, J.
Monticellit, clintonit a hydroxylellestadit-fluorellestadit: vzácne skarnové minerály na Cu-Au porfýrovo-skarnovom ložisku Vysoká – Zlatno (štiavnický stratovulkán)
Monticellite, clintonite and hydroxylellestadite to fluorellestadite: Rare skarn minerals of the Vysoká – Zlatno Cu-Au porphyry-skarn deposit (Štiavnica stratovolcano, Slovakia)
169
Ferenc, Š., Šály, J. & Lepeň, I.
Výskyt alabanditu v Banskej Hodruši (Štiavnické vrchy, Slovenská republika)
Occurrence of alabandite in Banská Hodruša (Štiavnické vrchy Mts., Slovak Republic)
197
Pršek, J., Lauko, Ľ. & Valášková, M.
Andorit VI z antimonitovej mineralizácie v Spišsko-gemerskom rudohorí (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel)
Andorite VI from stibnite mineralization in the Spiš-Gemer Ore Mts. (Zlatá Idka, Dobšiná-Tiefengründel localities)
183

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Kucharič, Ľ.
II. workshop projektu CO2 NET EAST – Bratislava 2009
2nd CO2NET EAST workshop, Bratislava 2009
191
SEMINÁR – SEMINARY
(Slovenská geologická spoločnosť – Slovak Geological Society) Bratislava 26. 3. 2009
Uher, P., Pršek, J., Chudík, P. & Schmiedt, I.
Alkalický masív Ditrau (Rumunsko): poznatky z terénu
Alkaline massif Ditrau (Romania): Field correlation
194
Kohút, M., Siman, P. & Uher, P.
Eurogranity 2008, Korzika: poznatky slovenských účastníkov
Eurogranites 2008, Corsica: Report of Slovak participants
195
Farkašovský, R. & Németh, Z.
Terénny seminár SGS – Ružínsky kras
SGS field seminary: Ružín karst (Eastern Slovakia)
196
RECENZIE – REVIEWS
Ozdín, D.
J. Hyršl & P. Korbel, eds.: Tschechien & Slowakei. Mineralien und Fundstellen. Bode Verlag GmbH, Haltern, 576 s.
198
Bačík, P.
L. Turanová a M. Bizubová: Geovedné exkurzie na Slovensku. Inovácia didaktických kompetencií
L. Turanová and M. Bizubová: Geoscientific excursions in Slovakia. Innovation of didactic competences
198
Jurkovič, Ľ., Ďurža, O. & Slaninka, I.
Geochémia 2008
Geochemistry 2008
200