Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Štohl, J., Lexa, J., Kaličiak, M. & Bacsó, Z.
Metalogenéza žilníkových polymetalických mineralizácií v neovulkanitoch Západných Karpát
Genesis of stockwork base metal mineralizations in the Neogene volcanics of West Carpathians
Key words: ore deposit, base metal, stockwork, disseminated, volcanic hosted, high-sulfidation, low-sulfidation
75
Rakús, M.
Revision of ammonites from Marianka shales (Little Carpathians)
Revízia amonitov z mariánskych bridlíc (Malé Karpaty)
Key words: West Carpathians, Jurassic, Toarcian, Black shales, Ammonites
118
Dzurovčin, L.
Príspevok k poznaniu procesov a časového priebehu zarovnávania v slovenských Karpatoch – ich vzťah k neotektonickým fázam a paleogeografickému vývoju v Paratethýde
Contribution to the identification of the processes and progress of the planation in the Slovak Carpathians: their relation to the neotectonic phases and paleogeographical evolution in the Paratethys
Key words: planation, surfaces, neotectonic, paleogeographical evolution in the neogene
126
Petro, Ľ.
Svahové deformácie Abovskej pahorkatiny (východné Slovensko)
Slope deformations in the Abovská pahorkatina upland (Eastern Slovakia)
Key words: slope deformations (landslides), Abovská pahorkatina upland, map of the land susceptibility to landsliding
144

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Németh, Z.
Olovo v pôde a ľudské zdravie
Závislosť obsahu Pb v krvi na obsahu Pb v pôde
1
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
Valún, okruhliak a obliak
3
Hovorka, D.
Poslanie a štruktúra Medzinárodnej únie geologických vied (International Union of Geological Sciences; IUGS)
4
Dobra, E.
Geothermie 94 en Europe
6
Informácie zo zahraničia 7
Geofyzikálny seminár 11
Nelišerová, E. & Miko, O.
Prírodovedné múzeum SNM ponúka spoluprácu
12