Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M., Németh, Z., Kráľ, J. & Pramuka, S.
Variscan dismembered metaophiolite suite fragments of Paleo-Tethys in Gemeric unit, Western Carpathians
Fragmenty variskej metaofiolitovej suity Paleotetýdy v gemeriku
1
Kováčik, M., Holický, I. & Madarás, J.
Výskyt a genéza fosfatických konkrécií v spodnotriasových kremencoch Malých Karpát
The occurrence and genesis of the phosphatic nodules in the Lower Triassic quartzites of the Malé Karpaty Mts. (Central Western Carpathians
49
Ďurža, O. & Milička, J.
Magnetická susceptibilita a distribúcia potenciálne toxických prvkov v pôdach Záhorskej nížiny a na úpätí Malých Karpát
Magnetic susceptibility and potentially toxic elements distribution in soils of the Záhorská nížina Lowland and of the Malé Karpaty Mts. foothill, Slovakia
61
Bajtoš, P., Malík, P., Repková, R. & Máša, B.
Geochemické modelovanie tvorby chemického zloženia vody Krásnohorskej jaskyne v Slovenskom krase
Geochemical modelling of karst water chemical composition formation in the Krásnohorská jaskyňa cave,
Slovak Karst Mts. (Western Carpathians)
73
Tuček, Ľ., Rapant, S., Čechovská, K. & Németh, Z.
Increasing of drinking water quality by adding carbonate rocks to low mineralized groundwater:
Case study from the Krupina district, Slovakia
Zvýšenie kvality pitnej vody pridaním karbonátových hornín do nízko mineralizovanej podzemnej vody:
návrh riešenia pre okres Krupina
95