Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Vass, D., Hók, J., Kováč, P. & Elečko, M.
Sled paleogénnych a neogénnych tektonických udalostí v juhoslovenských kotlinách vo svetle napäťových analýz
The paleogene and Neogene tectonic events of the Southern Slovakia depressions in the light of the stress-field analyses
79
Dyda, M. & Miklós, J.
Periplutonické zóny bratislavského granitoidného masívu (Malé Karpaty); rekryštalizácia, dehydratačné a objemové zmeny
Periplutonic zones of Bratislava granitoidic massif (Malé Karpaty Mts.); recrystallization, dehydratation and volume changes
93
Broska, I. & Petrík, I.
Magmatické enklávy vo variských granitoidoch Západných Karpát
Magmatic enclaves in Western Carpathians granitoids
104
Žec, B. & Ďurkovičová, J.
Chronostratigrafické zaradenie vybraných vulkanických formácií južnej časti Slanských vrchov
Chronostratigraphy of selected volcanic formations in south part of Slanské vrchy Mts.
109
Kováč, M., Nagy, A. & Baráth, I.
Ruskovské súvrstvie – sedimenty gravitačných tokov (sz. časť Bánovskej kotliny)
Ruskovce Formation – deposits of sediment gravity flows (NW part of the Bánovská kotlina depression)
117
Forgáč, J. & Streško, V.
Výskyt ortuti v pôdnom profile a potočnom sedimente chránenej krajinnej oblasti Malých Karpát
Mercury occurrance on the soil profile stream sediment in the protected area of the Malé Karpaty Mts.
125
Urbánek, J.
Geomorfologické formy tektonického pôvodu (identifikácia a mapovanie)
Geomorphological features of tectonic origin (identification and classification)
131
Timčák, G. M. & Hroncová, E.
The PUP1 program for the optimized statistical parameter calculation of zircon typology data
Program pre výpočet optimalizovaných štatistických parametrov a typologických evolučných trendov zirkónových populácií – PUP1 (MATLAB)
138
Marko, F., Kováč, M., Bobovský, J. & Mišánik, B.
Back-slipping – zjednodušená forma rekonštrukcie strižných zón
Back-slipping as a tool for paleotectonic reconstruction of wrench zones
143
Antal, B.
Charakter zlata z nadložného odžilku Severnej žily v Rudňanoch
Nature of gold from the roof stringer of the Severná žila vein in Rudňany deposit (Eastern Slovakia)
146
Rojkovič, I.
Minerály crandallitovej skupiny v kremeňovo-apatitovej žile pri Čučme
Minerals of the crandallite series in quartz-apatite vein near Čučma
151
Aktivita SGS ……………….. 154