Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Korikovsky, S. P., Borisovsky, S. Y. & Grecula, P.
Metamorphic equilibria in the beginning stages of the biotite subfacies in Early Paleozoic volcano-sedimentary rocks of Gemericum
Metamorfné rovnovážne stavy počiatočného stupňa biotitovej subfácie vulkanicko-sedimentárnych hornín staršieho paleozoika gemerika
1
Rajlich, P.
Recenzia
B. Cambel, J. Král a J. Burchart: Izotopová geochronológia kryštalinika Západných Karpát
7
Faryad, S. W.
Kyslé subvulkanické členy staršieho paleozoika gemerika
Subvolcanic members of Lower Paleozoic volcanites in Gemericum
9
Kamenický, L. & Gračeva, T. V.
Príspevok k vekovým reláciám kryštalických bridlíc ľubietovského kryštalinika
Contribution to the age relations of crystalline schists in the Ľubietová crystalline (West Carpathians, Central Slovakia)
17
Zo života SGS 22
Kováčik, M.
Svory s vysokým obsahom hliníka a železa v JV veporiku – protolit a regionálna metamorfóza
Mica schists with high content of aluminium and iron in SE veporicum – protolite and regional metamorphosis
23
Pospíšil, L. & Kadlečík, J.
Interpretace oravské magnetické anomálie
Interpretation of the Orava magnetic anomaly
33
Zo života SGS 39
Ožvoldová, L.
Výskyt radioláriových asociácií kimeridžu v horizonte rádiolaritov kysucko-pieninskej sukcesie v západnej časti bradlového pásma
Occurrence of radiolarian associations of the Kimmeridgian age in the radiolarian chert horizon of the Kysuca-Pieniny succession in the western part of the Klippen Belt
41
Zo života SGS 50
Orvan, J.
Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
Groundwaters of Slovakian karst and possibilities of their use
51
Janočko, J.
K vývoju náplavových kužeľov Delne a Šebastovky v severnej časti Košickej kotliny
Alluvial fans of the Delňa and Šebastovka brooks in the northern part of the Košická kotlina basin (Eastern Slovakia)
61
Uher, P. & Michalík, J.
Dawsonit z vrchnokriedových slieňovcov vo vrte Soblahov Dawsonite from Upper Dawsonite from Upper Cretaceous marlites in the Soblahov borehole (West Slovakia)
67
Fediuk, F.
Způsobil výbuch Théry zánik mínójské civilizace?
Did the Thera – explosion really destroy the Minoan civilization?
71
Palivcová, M.
„Granity a ještě více granitů“ v díle W. S. Pitchera po 10 letech
“Granites and still more granites” in W. S. Pitcher´s work after 10 years
75
Hrašna, M.
Prehľadná inžinierskogeologická mapa Slovenska 1 : 200 000
Synoptical engineering geological map of Slovakia in 1 : 200 000 scale
85
Böhmer, M.
K životnému jubileu RNDr. Ing. Jána Buriana, CSc.
To the life jubilee of RNDr. Ing. Ján Burian, CSc.
89
Baliak, F.
Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc., šesťdesiatročný
Sixty years of Doc. RNDr. Ján Šajgalík, DrSc.
90
Herčko, I.
Pokusy o zriadenie prvej štátnej geologickej inštitúcie na Slovensku v období rokov 1935 – 1940
Attempts for the foundation of first state geological survey in Slovakia in the years 1935 – 1940
93