Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Čillík, I. & Hvožďara, P.
Niektoré otázky geologickej pozície a genézy scheelitu v okolí Čierneho Baloga a v tatroveporidách
Some problems of the geological position and genesis of the scheelite in the vicinity of Čierny Balog village in the Tatroveporides (Middle Slovakia)
193
Turan, J. & Vančová, L.
Bridlice magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
Shales of magnesite deposits in the Carboniferous of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (Eastern Slovakia)
205
Vančová, L. & Turan, J.
Výskyty síranov na magnezitových ložiskách Spišsko-gemerského rudohoria
Sulphates on magnesite deposits of the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
219
Čadková, Z.
Regionální fónový výzkum Českého masívu
228
Hyánková, K.
Zrážková voda ako potenciálny zdroj znečistenia podzemnej vody bratislavskej oblasti
228
Hrašna, M. & Shánělec, V.
Zostavovanie mapy inžinierskogeologickej rajonizácie pomocou počítača
Assembly drawing of engineering-geological rayonization maps using computer technique
229
Marešová, Z.
Recenzia
F. Mrňa: Geochemická prospekce sulfidických ložisek v tropech
237
Slavkay, M.
Ďalšie výskyty ultrabázických efuzív v chočskom a krížňanskom príkrove pri Banskej Bystrici
Further occurrences of ultrabasic effusives in the Choč and Krížna nappes in the vicinity of Banská Bystrica (Middle Slovakia)
239
Hovorka, D.
Recenzia
N. F. Šinkarev: Proischoždenije magmatičeskich formacii
245
Spišiak, J. & Hovorka, D.
Alfa-tridymitový opál z kôry zvetrávania ultrabázického telesa pri Hodkovciach
alfa-tridymite opal from the crust of weathering on the ultrabasic body near Hodkovce (East Slovakia)
247
Háber, M.
Violarit zo žily Mäsiarka pri Gelnickej Hute (Spišsko-gemerské rudohorie)
Violarite from the Mäsiarka vein near Gelnická Huta settlement, Spišsko-gemerské rudohorie Mts. (Eastern Slovakia)
255
Čillík, I.
Geochemicko-paragenetické asociácie niektorých prvkov na južných svahoch Nízkych Tatier
Geochemical and paragenetical associations of some elements on the southern slopes of the Nízke Tatry Mts.
261
Maheľ, M.
Fatranský, nie šiprunský; nový pohľad na tektonické členenie a stavbu tatríd
Fatric and not Šiprúň; a new view onto the tectonic subdivision and structure of the Tatrides
263
Töszér, Juraj, Kaličiak, Michal
Neovulkanity Maďarska a s nimi spätá metalogenéza
277
Jahn, J.
Nové poznatky o lazulitovej mineralizácii v Tríbeči
New knowledge about the lazulite mineralization in the Tríbeč Mts. (Middle Slovakia)
278
Mello, J.
Sú tzv. vyššie subtatranské príkrovy a silický príkrov súčasťou gemerika?
Belong the higher Subtatric nappes and the Silica nappe to the Gemeric unit?
279
Hovorka, Dušan, Fejdi, Pavol
Materiál vrchného plášťa v mladokenozoickej provincii alkalických olivinických bazaltov/bazanitov Západných Karpát
282
Čadek, J.
Fyzikálně-chemický model uran-zirkoniové mineralizace v severních Čechách
283
Slavkay, M.
Zomrel RNDr. Ján Valach
283
Herčko, I.
Z činnosti kežmarských členov Mineralogickej spoločnosti v Jene
285