Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D.
Dva typy „dioritov“ v granitoidoch Západných Karpát
Two diorite types in the Western Carpathians granitoids
Key words: tow types of melanocratic rocks in granite clan massifs, the Western Carpathians
495
Bónová, K.
Mineralógia, petrológia a P-T podmienky kryštalizácie andezitového telesa Maliniak a Lysá stráž formácie Lysá stráž – Oblík, východné Slovensko
Mineralogy, petrology and P-T conditions of magma crystallization of the andesite bodies Maliniak and Lysá stráž from Lysá stráž – Oblík formation, Eastern Slovakia
Key words: andesite, magma crystallization, geothermometry, Slanské vrchy Mts.
503
Stankovič, J., Gastaldi, D. & Rinaudo, C.
Chryzotil z metaultramafického telesa pri Sedliciach (Západné Karpaty) a jeho identifikácia Ramanovou spektroskopiou
Chrysotile of metaultramafic body at Sedlice (Western Carpathians) and its identification by Raman spectroscopy
Key words: Raman spectroscopy, chrysotile, metaultramafic rock
513
Lintnerová, O. & Majerčík, R.
Neutralizačný potenciál sulfidického odkaliska Lintich pri Banskej Štiavnici – metodika a predbežné hodnotenie
Neutralization potential of the sulfidic tailing impoundment Banská Štiavnica-Lintich: Methods and preliminary assessment
Key words: acid mine drainage, tailings, neutralization potential, mobile metals, iron oxide precipitates
517
Pauditš, P., Vlčko, J. & Jurko, J.
Využívanie štatistických metód pri hodnotení náchylnosti územia na zosúvanie
Statistical methods in landslide hazard assessment
Key words: landslide hazard assessment, statistical analysis, bivariate and multivariate conditional analysis, landslide susceptibility map, GIS, Liptovská kotlina Basin
529
Tóth, C., Holec, P., Kernátsová, J. & Samuel, M.
Mamuty Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) zo Salky (južné Slovensko)
Mammoths Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1799) of Salka (South Slovakia)
Key words: Mammuthus primigenius (Blumenbach) (Vertebrata, Mammalia), Würm, Slovakia
539
Holec, P.
Deinotherium giganteum Kaup (Proboscidea, Mammalia) z panónskych sedimentov hliniska tehelne v Pezinku
Deinotherium giganteum Kaup (Proboscidea, Mammalia) of Pezinok brickyard pit (Pannonian)
Key words: Deinotherium giganteum, (Proboscidea, Vertebrata), Upper Miocene (Pannonian), Pezinok, Slovakia
551
Holec, P., Sýkora, M. & Fulín, M.
Sphenodus? sp. (Chondrichthyes, Vertebrata) z mezozoika niektorých lokalít na Slovensku
Sphenodus? sp. (Chondrichthyes, Vertebrata) from Mesozoic of some localities in Slovakia
Key words: Sphenodus? (Chondrichthyes, Vertebrata), Mesozoic, Slovakia
555
Holec, P. & Krempaská, Z.
Nález zuba žraloka Carcharoides catticus (Philippi, 1846) (Chondrichthyes, Vertebrata) na Slovensku z lokality Hlinisko v Spišskej Novej Vsi (paleogén)
Find of the shark tooth Carcharoides catticus (Philippi, 1846) (Chondrichthyes, Vertebrata) in Slovakia in the locality Hlinisko near the town Spišská Nová Ves (Paleogene)
Key words: Carcharoides catticus (Chondrichthyes, Vertebrata), Oligocene, Spišská Nová Ves
559
Gajdoš, V. & Wagner, P.
Spôsob spracúvania údajov z meraní presnej inklinometrie pri monitoringu svahových pohybov
Method of inclinometer data processing at slope movements monitoring
Key words: inclinometer, data processing and visualization, slip surface, history of landsliding
563
Spišák, Z. & Varga, M. ml.
Havarijný zosuv v Plavnici a návrh na jeho sanáciu
Emergency state of landslide at Plavnica village and suggestion of its remedy
Key words: engineering geological zoning map, slope movements, calculation of slope stability, remedial works
569
ŠKOLA GENETICKEJ PETROGRAFIE
Hovorka, D. & Spišiak, J.
Rodingity – zriedkavé horniny. Ako vznikli?
Rodingites: Seldom rock types; How did they originate?
Key words: rodingite, review of the problematic, Danková – pilot mineralized rodingite body
579

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Hovorka, D.
Úvaha o vede
(vedec, vedecký výskum, etika vo vede, prezentácia výsledkov, popularizácia vedy)
1
Kucharič, Ľ.
Komu a čomu prispieva lobing v geológii
3
Andráš, P.
Syntetická výroba kuprorivaitu (CaCuSi4O10) v staroveku
5
Kyška Pipík, R.
Medzinárodné sympózium o ostrakódach ISO 15 v Berlíne
7
Ďurža, O. & Rapant, S.
Geochémia 2005
7