Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Žák, K., Radvanec, M. & Jeleň, M.
Štúdium stabilných izotopov S, C a O v molybdénovo-volfrámovej mineralizácii styčnej zóny gemerika a veporika v oblasti Ochtiná – Rochovce
Sulfur, carbon and oxygen isotope investigations of the Mo-W mineralization in the boundary zone between Gemericum and Veporicum Units in the Ochtiná – Rochovce area; Eastern Slovakia
Key words: Mo-W mineralization, anatexis, granite, shear zone, isotopes, crustal rocks
149
Uher, P., Černý, P., Novák, M. & Siman, P.
Niobium-tantalum minerals from granitic pegmatites in the Malé Karpaty, Považský Inovec and Žiar Mountains; Western Carpathians, Slovakia
Nb-Ta minerály v granitových pegmatitoch Malých Karpát, Považského Inovca a Žiaru
Key words: niobium-tantalum oxide minerals, granitic pegmatites, Western Carpathians, Slovakia
157
Pivec, E., Lang, M., Uher, P. & Miko, O.
Výrastlice draselného živca z granitu Žiaru – variácie ich štruktúrneho stavu a chemického zloženia
K-feldspar phenocrysts from the Žiar Mts. granite (Slovakia) – the structural state and composition variations
Key words: K-feldspar, plagioclase, granite, Žiar Mts., Western Carpathians, Slovakia
165
Pitoňák, P. & Spišiak, J.
Blastomylonity hrončockého granitu
Blastomylonites of the Hrončok granite; Western Carpathians
171
Madarás, J., Putiš, M. & Dubík, B.
Štruktúrna charakteristika stredného úseku pohorelskej tektonickej zóny
Structural characteristic of the middle part of the Pohorelá tectonic zone; Veporicum, Western Carpathians
Key words: Western Carpathians, Veporicum unit, crystalline complexes, tectonic zone, Alpine tectonic, extension, structural analysis, deformation stage
177
Hók, J., Ivanička, J. & Kováčik, M.
Geologická stavba rázdielskej časti Tríbeča – nové poznatky a diskusia
Geological structure of the Rázdiel part of the Tríbeč Mts.: new knowledge and discussion (Western Carpathians)
Key words: West Carpathians, Tríbeč Mts., basement complexes, thrusting, root zone
192
Dyda, M., Števula, L., Madej, J., Frťalová, D. & Krištín, J.
Melanites in ceramic products from the waste – brown mud
Melanity v keramických produktoch z odpadného hnedého kalu
Key words: brown mud (waste material), ceramics, garnets, melanites, sintering, synthesis, thermal treatment
197
Jacko, S. ml. & Schmidt, R.
Štruktúrnogeologická stavba a paleonapäťová analýza mezozoických komplexov Humenských vrchov v úseku Jasenov – Oreské
Structural and geological pattern and paleostress analysis of Mesozoic complexes between Jasenov and Oreské villages; Humenské vrchy Mts., Eastern Slovakia
206
Holzer, R. & Jacko, S.
Stabilita lomovej steny a obytného objektu Železníky – Košice
Stability of the quarry wal and living estate – Železníky – Košice; Eastern Slovakia
Key words: artificial rock walls, stability conditions, classification and solution
212

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Bolaček, O. & Mihók, J.
Súčasnosť a perspektívy ťažby sideritového ložiska Nižná Slaná
1
Dobra, E.
Využívanie zemského tepla z vrtov malej hĺbky
5
Informácie zo zahraničia 7
Letko, V.
Prof. Ing. Milan Matula, DrSc., sedemdesiatročný
14
Maheľ, M.
Ing. Ivan Pagáč, CSc., šesťdesiatročný
14
Nelišerová, E.
Recenzia
Miko, O. a Samuel, O. Bibliografia Dionýza Štúra – práce z územia Slovenska
15
Kušnír, P.
O termíne hrast
16
Kušnír, P.
Terminologický stĺpček
Spojovník a spojenia typu Au mineralizácia
15
Kušnír, P.
O hypertrofii plurálu
16