Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D.
Uzavreniny spinelových peridotitov v bazanite pri Maškovej – rezíduum vrchného plášťa (?)
Xenoliths of spinel peridotite in basanite near Mašková (West Carpathians Mts.) – Upper Mantle reziduum (?)
97
Burchart, Ján
Pleochroické dvorce a nový chemický prvok
112
Salaj, Jozef
Tuniské vrchnokriedové a paleocénne hypostratotypy
112
Polák, Milan
Litofaciálna a petrografická charakteristika mezozoika v podloží stredoslovenských neovulkanitov
113
Babčan, Ján
Diferenciácia magmy. Bowenov princíp a príbuzné problémy
126
Dávidová, Štefánia
Mineralógia a petrografia pegmatitov kryštalinika tatríd
127
Bondarenková, Zora
Vodohospodársky význam oblasti viateho piesku v Záhorskej nížine
147
Hano, Vladimír
Poltárska formácia a keramické suroviny v Lučeneckej kotline a v priľahlom okolí
156
Hyánková, Anna, Boroš, Ladislav
Inžinierskogeologické vlastnosti paleogénnych pieskovcov a racionálne metódy ich výskumu
157
Leško, Bartolomej
Výskum ropy a zemného plynu z hľadiska geologickej stavby Západných Karpát
162
Hanzel, Vladimír
Niekoľko poznatkov o vyhľadávaní a využívaní geotermálnych zdrojov v USA a na Islande
163
Babčan, J.
Vznik a vývoj najranejšej Zeme – problémy a východiská
164
Malgot, J., Mahr, T., Baliak, F.
Geotechnické problémy ťažby Hg-rúd z ložiska Veľká studňa pri Malachovej
165
Jacko, Stanislav, Zelman, Julián
Geológia a nerastné suroviny Ugandy
167
Háber, Milan
Seminár o kvantitatívnych metódach v odrazovej mikroskopii
187
Derco, Ján, Kozáč, Ján, Očenáš, Daniel
Mineralogické metódy stanovovania fluóru v topáse
189