Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Rapant, S.
Návrh environmentálnogeochemickej regionalizácie Slovenskej republiky
Proposal of the environmental-geochemical regionalization of the Slovak Republic
Key words: Environmental-geochemistry, contamination, regionalization, groundwater, soils, sediments
1
Rakús, M. & Hók, J.
Manínska a klapská jednotka – litostratigrafická náplň, tektonické zaradenie, paleogeografická pozícia a vzťah k váhiku
The Manín and Klape units: Lithostratigraphy, tectonic classification, paleogeographic position and relationship to Váhicum
Key words: Manín Unit, Klape Unit, Váhicum, Pieniny Klippen Belt, Western Carpathians
9
Pipík, R.
Vrchnomiocénne sladkovodné lastúrničky (Ostracoda) okrajových sedimentov turčianskeho súvrstvia
Upper Miocene freshwater ostracods (Ostracoda) of the littoral deposits of the Turiec Formation
Key words: Miocene, Ostracoda, paleoecology, lacustrine deposits, freshwater environment
27
Starek, D.
Sedimentologická analýza vývoja paleogénnych jednotiek centrálnych Západných Karpát
Sedimentological analysis of the Paleogene units development in the Central Western Carpathians
Key words: Central Carpathian Paleogene Basin, Orava, submarine fans, facies tracts, nanoplankton
41
Spišiak, J. & Hovorka, D.
Metabazity a metasedimenty z okolia ultrabázického telesa medzi Brezničkou a Kalinovom
Metabasites and metasediments from the surrounding area of ultrabasic bodies between Breznička and Kalinovo villages
Key words: mineralogy, metamorphism, Carboniferous, Gemeric unit, Western Carpathians
47
Hrašna, M. & Holzer, R.
Svahové deformácie v regióne Vranov nad Topľou – Humenné – Strážske
Slope failures in the Vranov nad Topľou–Humenné–Strážske region
Key words: landslides, sliding factors, slope stability zoning, remedial works
55
Jelínek, R.
Deterministický prístup pri hodnotení hazardu ľubietovského zosuvu
Deterministic approach for hazard assessment in the Ľubietová landslide
Key words: Ľubietová, landslide hazard assessment, deterministic analysis, safety factor, GIS
65
Vass, D. & Bublinec, E.
Stopové a toxické prvky v alginite z ložiska Pinciná (pri Lučenci)
Trace and toxic elements in alginite of Pinciná deposit at the Lučenec town, Southern Slovakia
Key words: alginite, trace elements, toxic elements
75
Holec, P., Krempaská, Z. & Pomorský, F.
Zub žraloka druhu Xiphodolamia eocaena (Woodward, 1889) v lome Ďurkovec pri Spišských Tomášovciach (Slovensko)
Shark tooth of species Xiphodolamia eocaena (Woodward, 1889) from Ďurkovec stone quarry near Spišské Tomášovce (Slovakia)
Key words: Xiphodolamia eocaena (Chondrichthyes, Elasmobranchii, Vertebrata), Paleogene
83
ŠKOLA GENETICKEJ PETROGRAFIE – SCHOOL OF GENETIC PETROGRAPHY
Hovorka, D.
Atolové granáty
Atoll garnets
Key words: various lithologies, atoll garnets
87
Novotný, L. & Tulis, J.
Nové geologické objekty v Slovenskom raji
New geological body in Slovenský raj – National Park
Key words: basalts, rauhwackes, Upper Cretaceous conglomerates, Palaeogene sandstones
91

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Plašienka, D.
3. výročný predvianočný seminár SGS
1
Ďurža, O. & Rapant, S.
Geochémia 2004
16
Dubíková, K.
Európsky sociálny fond
Celoživotné odborné vzdelávanie a príprava pracovníkov v oblasti geovied
(nové metódy a výsledky výskumu v geológii Západných Karpát)
17
Veselský, J. & Ďurža, O.
Akademik Bohuslav Cambel osemdesiatpäťročný
18
Vass, D.
Spomienka na doc. Jána Seneša, DrSc.
19
Knésl, J.
Recenzia
P. L. Bernstein: Dějiny zlata
20
Barok, M.
Recenzia
E. Dobra a J. Pinka: Herliansky gejzír a prírodné bohatstvo v okolí
21
Barok, M.
RecenziaL. Illášová a I. Turnovec: Úvod do gemológie
22