Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Liščák, P., Pauditš, P., Petro, Ľ., Iglárová, Ľ., Ondrejka, P., Dananaj, I., Brček, M., Baráth, I., Vlačiky, M., Németh, Z., Záhorová, Ľ., Antalík, M., Repčiak, M. & Drotár, D.
Registration and evaluation of newly evolved slope failures in Prešov and Košice regions in 2010
Registrácia a hodnotenie novovzniknutých svahových deformácií v prešovskom a košickom kraji v roku 2010
393
Olšavský, M., Šimo, V. & Golej, M.
Hronsecké vrstvy: korelačný člen medzi silicikom s. l. (drienocký príkrov) a hronikom (frankovský príkrov; Západné Karpaty)
Hronsek Beds: Correlation member between the Silicicum s.l. (Drienok nappe) and Hronicum (Franková nappe; Western Carpathians)
407
Hudáčková, N. & Zlinská, A.
Interpretácia paleoprostredia spodnosarmatských sedimentov z okolia Malaciek a Perneka (slovenská časť Viedenskej panvy)
Paleoecological interpretation of the Lower Sarmatian sediments from the Malacky and Pernek vicinity (Slovak part of the Vienna Basin)
419
Ozdínová, S.
Reticulofenestra ornata – endemická vápnitá nanofosília v oligocénnych sedimentoch Západných Karpát
Reticulofenestra ornata – indigenous calcareous nannofossil from the Oligocene sediments of the Western Carpathians
429
Tóth, Cs.
Paleoekológia a diverzita neogénnych chobotnatcov (Proboscidea, Mammalia) na slovenskom území Západných Karpát v závislosti od klimatických zmien a biotických interakcií
Paleoecology and diversity of Neogene proboscideans (Proboscidea, Mammalia) from the Slovak part of the Western Carpathians area depending on climatic changes and biotic interactions
439
Ledvák, P. & Šimo, V.
Ladinian–Lower Carnian echinoderms from the biohermal Raming Limestone at Liptovská Osada (Western Carpathians)
Ladinsko-spodnokarnské ostnatokožce z biohermných ramingských vápencov pri Liptovskej Osade (Západné Karpaty)
453
Šestinová, O., Hančuľák, J., Fedorová, E. & Špaldon, T.
Heavy metals immobilization in the sediments by sorption on the natural materials
Imobilizácia ťažkých kovov v sedimentoch sorpciou na prírodné materiály
461
Chmielewská, E.
Povrchovo funkcionalizované adsorbenty na báze prírodného zeolitu
Surface functionalized adsorbents on the base of natural zeolite
467
METODICKO-REŠERŠNÁ ČASŤ – METHODOLOGY AND SUMMARIES
Ozdín, D., Bačík, P., Števko, M. & Vančová, I.
Nové minerály schválené IMA a publikované v roku 2009 a transkripcia predpôn potassic- a sodic-
New minerals approved by IMA and published in 2009 and transcript of prefixes potassic- and sodic-
473

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Madarás, J.
70 rokov Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra (1940 – 2010)
70. anniversary of the State Geological Institute of Dionýz Štúr (1940 – 2010)
479
Németh, Z., Plašienka, D., Šimon, L., Kohút, M., Iglárová, Ľ. & Moravcová, M.
9. výročný predvianočný seminár Slovenskej geologickej spoločnosti Nové poznatky o stavbe a vývoji Západných Karpát
9. Annual Seminar of the Slovak Geological Society New knowledge about geological setting and evolution of the Western Carpathians
485
Reháková, D. & Józsa, Š.
Environmental, Structural and Stratigraphical Evolution of the Western Carpathians
Environmentálny, štruktúrny a stratigrafický vývoj Západných Karpát
505
Šoltés, S., Kúšik, D. & Mižák, J.
Register starých banských diel a ich internetová aplikácia
Register of old workings and their web-based application
522
KRONIKA – JUBILEE
Elečko, M., Polák, M. & Bezák, V.
Zdravica k 80. narodeninám RNDr. A. Bieleho, CSc.
Greetings to 80th birthday of RNDr. A. Biely, CSc.
525
Šimon, L.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 2011
Significant jubilees of the members of the Slovak Geological Society in 2011
526
AKTIVITY SGS – SLOVAK GEOLOGICAL SOCIETY ACTIVITIES
Plán činnosti SGS na rok 2011
Plan of activities of the Slovak Geological Society in 2011
527
OZNAMY – ANNOUNCEMENTS 528