Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ivanov, M.
Niklovo-kobaltové zrudnenie likvačno-magmatického typu v amfibolických gabrách styčnej zóny gemerika a veporika
Nickel-cobalt ores of liquation-magmatic type in amphibole gabbro bodies along the contact zone of the Gemeric and Veporic units (Eastern Slovakia)
193
Harman, M. & Chovanec, V.
Mikrotextúry dubníckych opálov a ich vzťah k opalizácii
Microstructures of opal from Dubník locality, Eastern Slovakia and their relation to opalization
209
Novotný, L., Steiner, A. & Kucharič, Ľ.
Geologicko-geofyzikálna charakteristika permu v oblasti Novoveskej Huty
Geological and geophysical pattern of the Permian in Novoveská Huta area
(Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
233
Radvanec, M. & Radvancová, D.
Chemizmus biotitov hodrušského granodioritu a gemerického granitu
Chemical composition of biotite from the Hodruša granodiorite and the Gemeric granite
235
Forgáč, J.
O dvoch typoch ryolitov v Žiarskej kotline
On the so called two rhyolite types in the Žiarska kotlina basin area (Middle Slovakia)
249
Gajdoš, V. & Ďurža, O.
Elektrické charakteristiky rudných minerálov
Electrical characteristics of ore minerals
263
Jahn, J.
Výskyty barytu v spodnom triase tríbečskej série
Baryte occurrences in the Lower Triassic of the Tríbeč group, pokračovanie na s. 282
268
Chovan, M. & Michálek, J.
Stroncianit z antimonitového ložiska Dúbrava
Strontianite from the Dúbrava antimonite deposit (Nízke Tatry Mts., Middle Slovakia)
269
Čillík, I.
Problémy zabezpečenia spotreby antimónu vo svetovom priemysle surovinami
Problems of antimony consumption assurance by raw materials for the world industry
273
Porubský, A. & Bujalka, P.
RNDr. Pavel Tkáčik päťdesiatročný
283
RNDr. A. Biely, CSc., päťdesiatročný 284
Zbořil, L.
Jubileum Ing. Jozefa Plančára, CSc.
284
Biely, A.
RNDr. Ondrej Samuel, DrSc., jubiluje
285
Tvrzník, B.
K stému výročí narození profesora Jána Volka-Starohorského
287