Obsah – Content

 

Danková, Z., Bekényiová, A., Čechovská, K., Fedorová, E., Nováková, J., Uhrinová, K., Briančin, J. & Kúšik, D.
Experimental study of polluted sediment and As elimination from the pit water in the locality of Zlatá Idka-Rieka, Slovakia
Štúdium kontaminovaných sedimentov a eliminácie As z podzemnej banskej vody na lokalite Zlatá Idka-Rieka
3
Valovičová, V., Dolinská, S., Vaculíková, L., Plevová, E., Znamenáčková, I. & Danková, Z.
Characterization of fine-grained montmorillonite fractions for preparing polymer-clay nanocomposites
Charakteristika jemnozrnnej frakcie montmorillonitu na prípravu polymérových ílovitých nanokompozitov
17
Čičáková, C., Tóth, R., Horváthová, H., Drábik, A., Jurkovič, Ľ. & Kravchenko, D.
Electroremediation in low-hydraulic conductivity zones – current stage of knowledge and small-scale laboratory experiment
Elektroremediácia v zónach s nízkou hydraulickou vodivosťou – súčasný stav poznatkov a laboratórny experiment
29
Bajtoš, P.
Use of analysis of seasonal hydrochemical regime for better understanding of mine water genesis and more accurate estimate of its impact on stream water quality at flooded Rudňany ore mine (North-Gemeric zone, Slovakia)
Využitie analýzy sezónneho hydrochemického režimu vody v zatopenej rudnej bani Rudňany na lepšie pochopenie jej genézy a presnejší odhad jej vplyvu na kvalitu vody v povrchovom toku
47
Phu, H., Tuan, L. C., Thao, N. L. N. & Han, H. T. N.
Relation of groundwater quality and peat deposits in Tay Ninh province, Vietnam
Vzťah kvality podzemnej vody a ložísk rašeliny na príklade monitorovacieho výskumu v provincii Tay Ninh, Vietnam
69
Eftimi, R., Basha, G., Tafilaj, I. & Sheganaku, X.
Hydrogeological map of Albania at a scale of 1:200,000, principles of compilation and content – a document of Albanian pioneering hydrogeological research since the 1960s
Hydrogeologická mapa Albánska v mierke 1 : 200 000, princípy jej zostavenia a obsah – dokument priekopníckeho prístupu k hydrogeologickému prieskumu v Albánsku od šesťdesiatych rokov minulého storočia
81