Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Rakús, M. & Hók, J.
Geologická stavba antiklinály Kozla
Geological structure of the Kozol anticline (Lúčanská Fatra Mts., Western Carpathians)
Key words: Tatricum, Fatricum, Carpathian Keuper, tectonic evolution
75
Vass, D., Holcová, K., Túnyi, I. & Beláček, B.
Hrušovské vrstvy – morské sedimenty vinickej formácie v Krupinskej planine (južné Slovensko)
The Hrušov Member – marine deposits of the Vinica Formation in the Krupinská planina Mts. (South Slovakia)
Key words: Krupinská planina Mts., Vinica Formation, volcaniclastics, marine fauna, paleomagnetism
89
Vass, D., Elečko, M., Zlinská, A. & Túnyi, I.
Miocénne sedimenty na severnom úpätí Vihorlatských vrchov
Miocene deposits on northern foot-hills of Vihorlatské vrchy Mts., East Slovakia
Key words: Miocene deposits, Prešov Formation, Sečovce Formation, Eggenburgian, Pannonian
95
Rakús, M., Hók, J., Kováč, P. & Fecek, P.
Geologická stavba donovalskej sekvencie
Geological structure of the Donovaly Sequence
Key words: regional geology, Tatricum, Carpathian Keuper, Western Carpathians
101
Salaj, J. & Štemproková-Jírová, D.
Significance of Praeglobotruncana ex group turona (Olbertz, 1942) in the Cretaceous of the Bohemian Basin and Western Carpathians for the biostratigraphy of the Turonian
Význam druhu Praeglobotruncana ex gr. turona (Olbertz, 1942) pre biostratigrafiu turónu českého kriedového bazéna a karpatskej kriedy
Key words: Tethyan, boreal, Western Carpathians, Turonian, planktonic Foraminifera, paleogeographic differentiation
107
Salaj, J. & Maamouri, A.-L.
Paleogeographic significance of the oceanic genera of the superfamily Globotruncanacea Brotzen, 1942
Paleogeografický význam oceánskych rodov nadčeľade Globotruncanacea Brotzen, 1942
Key words: oceanic tubulospine species, Globotruncanacea, Tethys, Tunisia, Western Carpathians, Late Senonian, paleoenvironment, pelagic, neritic zones
111
Vozár, J., Hvožďara, M. & Köhler, E.
Magnetotelluric investigation of Košice Basin for reservoirs of geothermal water
Magnetotelurický výskum Košickej kotliny zameraný na zistenie rezervoárov geotermálnej vody
Key words: electrical resistivity, geothermal structures, inversion, magnetotellurics, Košice Basin
125
Veselský, J., Ďurža, O., Jurkovič, Ľ., Khun, M. & Streško, V.
Environmentálnogeochemický prieskum chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a jej okolia
Of the environmental geochemical survey of the Malé Karpaty Mts. protected nature area
Key words: environmental and geochemical study, Malé Karpaty Mts., heavy metals
131
Košťálik, J.
Mrazové kliny v kvartérnych sedimentoch Košickej kotliny – ich genéza a chronostratigrafia
Frost wedges in Quaternary sediments of Košice Basin – their genesis and chronostratigraphy
Key words: cryogene structures, frozen wedge, periglacial accumulation, cryoturbation, molisol
137
Luptáková, J. & Chovan, M.
Sekundárne minerály Pb-Zn ložiska Jasenie-Soviansko v Nízkych Tatrách
Supergene minerals in the Pb-Zn deposit of Jasenie-Soviansko in the Nízke Tatry Mts.
Key words: Pb-Zn mineralization, supergene minerals, hemimorphite, cerussite, Nízke Tatry Mts.
141
Križáni, I., Andráš, P. & Jeleň, S.
Platina v produktoch úpravy rúd z ložiska Banská Hodruša
Platinum in the ore processing products from Banská Hodruša deposit
Key words: technological metals, metal alloys, Pb-minerals
147
Hrašna, M.
Základné pojmy environmentálnej geológie a jej úlohy v manažmente geologického prostredia
The basic concepts of environmental geology and its role in the geoenvironment management
Key words: geoenvironment, geofactors of the environment, geoenvironmental conditions, management of the geoenvironment
151
DISKUSIA
Bezák, V.
Prejavy pohorelskej línie v okolí hrončeckého žulového masívu
K diskusnému príspevku Dušana Kubínyho
(Mineralia Slov., 34, 2002, s. 245 – 250)
157
Hraško, Ľ.
Reakcia na článok D. Kubínyho Prejavy pohorelskej línie v okolí hrončeckého
žulového masívu
157
Madarás, J.
Reakcia na diskusný príspevok Dušana Kubínyho Prejavy pohorelskej línie v okolí hrončeckého žulového masívu
159
Kubíny, D.
Odpoveď na reakcie na diskusný príspevok Prejavy pohorelskej línie v okolí hrončeckého žulového masívu
160

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Čurlík, J.
Acidifikácia pôdy – faktory a environmentálne dôsledky
1
Spišiak, J.
Recenzia
D. Hovorka a Ľ. Illášová: Anorganické suroviny doby kamennej
6
Miko, O.
Recenzia
D. Hovorka a Ľ. Illášová: Anorganické suroviny doby kamennej
7
Miko, O. & Dubíková, K.
Zdravica jubilantovi prof. RNDr. Dušanovi Hovorkovi, DrSc.
8
Janočko, J.
Významné životné jubileum RNDr. Jozefa Salaja, DrSc.
15
Kaličiak, M. & Hanzel, V.
Jubileum RNDr. Miroslava Slavkaya, PhD.
16