Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Návesňák, D. & Kobulský, J.
Stratiformné polymetalické zrudnenie na Jalovičom vrchu v Spišsko-gemerskom rudohorí
Stratiform polymetallic mineralization in the area of Jalovičí vrch in the Spiš-Gemer Ore Mts.
Key words: polymetallic stratiform mineralization, facial analysis of rocks of ore-bearing horizon, mineralogical, textural and geochemical zonality of mineralization
237
Andráš, P.
Ni mineralizácia ullmannitovo-gersdorffitového radu ložiska Častá (Malé Karpaty)
Ullmannite-gersdorffite mineralization from Častá deposit (Malé Karpaty Mts., Western Carpathians, Slovak Republic)
Key words: ullmannite, gersdorffite, corynite, solid solution, continuous isomorphous range
255
Maťo, Ľ., Knésl, J. & Rojkovičová, Ľ.
Teluridy v sz. Časti hodrušského rudného poľa, neovulkanity stredného Slovenska
Tellurides in the NW part of the Hodruša ore field, neovolcanites of the Central Slovakia
Key words: Te-mineralization, precious and base metal, neovolcanites, Central Slovakia
259
Faryad, S. W.
Petrológia amfibolitov a rúl masívu Braniska
Petrology of amphibolites and gneisses from the Branisko crystalline complex, Western Carpathians, Slovakia
Key words: amphibolite, gneiss, Branisko, metamorphic conditions, Western Carpathians
265
Hovorka, D. & Méres, Š.
Dva genetické typy metabazitov v juhozápadnej časti veporika
Two metabasite types in the sw. part of the Veporic Unit
Key words: metabasites, leptyno-amphibolite complex, Late Paleozoic complex, Veporic Unit, Western Carpathians
273
Zaťko, P. & Broska, I.
Metamorfné podmienky vzniku bridlíc tríbečsko-zoborského kryštalinika
Metamorphic conditions of the origin of schists in the Tríbeč-Zobor crystalline complex
Key words: Tríbeč-Zobor crystalline complex, metamorphism, paragneisses, black schists, P-T conditions
281
Babčan, J., Iró, S. & Ševc, J.
Kinetika vylučovania a premeny Ca-Mg karbonátov z vodného roztoku pri 5 až 100 oC. Časť 1: Stechiometrické relácie
Kinetics of exsolution and transformation of Ca-Mg-carbonates from aqueous solution at temperature of 5 to 100 oC. Part 1: Stechiometric relations
Key words: Aragonite, amorphous solid, brucite, calcite, hydromagnesite, ikaite, Mg-calcite, monohydrocalcite, nesquehonite, vaterite
288
Kollárová, V.
Pearceho diagramy pomerov prvkov: pohľad na ich teoretickú podstatu a praktické využitie v magmatickom procese
Pearce element ratio diagrams: a signt at their theoretical essence and their practical utilization in magmatic proces
Key words: Pearce element ratios, conserved constituent, conserved constituent diagrams, assemblage test diagrams, phase discrimination diagrams, coefficients of diagram axes
295
Michalík, J.
Súhrnný referát
Impaktová katastrofa na hranici kriedy a terciéru?  
Impact catastrophe on the boundary between Cretaceous and Tertiary?
303
Fordinál, K., Nagy, A. & Fejdiová, O.
Vrchnopanónske sladkovodné sedimenty okolia Čeľadiniec (západný okraj pohoria Tríbeč) 
Upper Pannonian freshwater sediments from the surroundings of Čeľadince (western margin of the Tríbeč Mts., Slovakia)
Key words: Danube Basin, freshwater sediments, Upper Pannonian, fauna, paleoecology
307

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Németh, Z.
Horizontálna vrtná seizmológia
Nový nástroj na kvalitnejšie hodnotenie rezervoárov ropy
1
Grecula, M.
Ropa – obnoviteľný zdroj?
3
Grecula, M.
Nové teórie kontinentálneho driftu
3
Grecula, M.
Stúpanie magmy
4
Andráš, P.
RNDr. Ivan Križáni šesťdesiatročný
5
Stankovič, J.
Kolokvium Metódy štúdia štruktúry látok aj v počítačovej sieti Internet
6