Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D.
Geosciences in society – their position and goals for the 21st century
1
Golonka, J., Krobicki, M., Oszczypko, N. & Słomka, T.
Early stages of the Carpathian basins development
Key words: plate tectonics, Tethys, Carpathians, Late Paleozoic, Mesozoic, basins
4
Golonka, J.
The Outer Carpathian basins geodynamic reconstructions: problems and pitfalls
Key words: plate tectonics, paleogeography, Tethys, Carpathians, Mesozoic, basins
7
Golonka J., Matyszkiewicz, J. & Wilczyńska, A.
Girvanella limestones and the occurrence of Girvanella minuta Wethered in the Upper Jurassic-Early Cretaceous of the Carpathian foreland
Key words: Upper Jurassic, algae, paleoenvironment, Carpathian foreland, limestones
9
Golonka, J. & Ślączka, A.
Geodynamic evolution stages and climate changes in the Outer Carpathians
Key words: Outer Carpathians, plate tectonics, paleoclimate, sequence stratigraphy
11
Golonka, J. & Picha, F. J.
The Carpathians: geology and hydrocarbon resources
Key words: Carpathians, Carpathian Foredeep, Pannonian Basin, Transylvanian Basin, Vienna Basin, Eastern Alps
14
Oszczypko, N., Golonka, J., Malata, T., Poprawa, P., Słomka, T. & Uchman, A.
Tectono-stratigraphic evolution of the Outer Carpathian basins (Western Carpathians, Poland)
Key words: Outer Carpathians, rifting, inversion, subsidence, tectono-sedimentary evolution
17
Kováčik, M.
Pre-Alpine tectonics and metamorphism of basement rocks in the central part of Kohút Zone (Southern Veporicum, Inner Western Carpathians)
Key words: Veporicum, Hercynian, basement, tectonics, deformation, polystage metamorphism, granitization
21
Bezák, V.
Hercynian and Alpine strike-slip tectonics – a dominant element of tectonic development of the Inner Western
Carpathians

Key words: Western Carpathians, Hercynian, Alpine, strike-slip
24
Harkovska, A., Pecskay, Z., Eleftheriadis, G. & Christofides, G.
Timing of the Tertiary magmatic activity in the Central and Western Rhodopes and “Serbo-macedonian massif” (SW Bulgaria and N Greece) – radiometric data evidence
Key words: Tertiary, Bulgaria, Greece, radiometric ages, volcanics, plutons
27
Szeliga, W. & Michalik, M.
Contact metamorphism and hydrothermal alterations around andesite intrusion of the Jarmuta hill, Pieniny (Poland)
Key words: contact metamorphism, hydrothermal activity, andesites, Pieniny Mts.
31
Derkowski, A.
Experimental volcanic glass from Streda nad Bodrogom (SE Slovakia)
Key words: obsidian, zeolitization, hydrothermal synthesis, Streda nad Bodrogom
35
Bielawska, J.
Paleoecological remarks about the Late Cretaceous foraminiferids from the Frydek–type marls (Subsilesian Unit, Polish Outer Carpathians)
Key words: Lanckorona – Żegocina Zone, Frydek–type marls, foraminiferids, paleoecology
40
Starzec, K.
Glaucony in flysch deposits at the front of the Magura nappe near Folusz (Polish Outer Carpathians)
Key words: glaucony, mineralogy, Magura Beds, Menilite Beds
42
Bohn-Havas, M., Lantos, M. & Selmeczi, I.
Dating of the Tertiary “Pteropoda events” in Hungary by magnetostratigraphy
Key words: Holoplanktonic Mollusca, Euthecosomata, biostratigraphy, magnetostratigraphy, Tertiary, Hungary
Andreyeva-Grigorovich, A. S., Oszczypko, N., Slaczka, A., Savitskaya, N. A. & Trofimovich, N. A.
The age of the Badenian salt deposits of the Wieliczka, Bochnia and Kalush areas
Key words: nannoplankton, foraminifera, salt deposits, Badenian
49
Bukowski, K., Czapowski, G., Karoli, S. & Kotuľák, P.
Badenian evaporitic – clastic succession in the East Slovakian basin (Zbudza FM, the well P-7)
Key words: Miocene, evaporitic petrology, geochemistry, East Slovakian basin
53
Krobicki, M., Kruglov, S. S., Matyja, B. A., Wierzbowski, A., Aubrecht, R.,
Bubniak, A. & Bubniak, I.
Relation between Jurassic klippen successions in the Polish and Ukrainian parts of the Pieniny Klippen Belt
Key words: Pieniny Klippen Belt, Jurassic, paleogeography, Poland, Ukraine
56
Skupien, P., Eliáš, M. & Vašíček, Z.
New knowledge of Cretaceous lithostratigraphy and biostratigraphy in the Silesian Unit in the Moravskoslezské Beskydy Mountains and the Podbeskydská pahorkatina Upland (Outer Western Carpathians, Czech Republic)
Key words: Cretaceous, biostratigraphy, Silesian Unit, Western Carpathians
58
Skupien, P., Vašíček, Z., Reháková, D. & Halasová, E.
Integrated biostratigraphy of Lower Cretaceous of the Manín Unit (Strážovské vrchy, Western Carpathians)
Key words: biostratigraphy, Lower Cretaceous, Central Western Carpathians
61
Sidorczuk, M.
Microfacies, stratigraphy and sedimentary environment of Jurassic ammonitico rosso facies of the Czorsztyn and Niedzica Successions in the Pieniny Klippen Belt
in Poland, Carpathians
Key words: Pieniny Klippen Belt, Jurassic, ammonitico rosso, microfacies, ammonites
65
Ladenberger, A., Kiebała, A. & Michalik, M.                  
Heavy mineral assemblages from recent stream alluvia in the Tatra Mts.
Key words: Tatra Mts., alluvia, heavy minerals
68
Siblík, M.
Review of the Pliensbachian brachiopods of the Northern Calcareous Alps
Key words: Brachiopoda, Liassic, Pliensbachian, Alps
70
Polák, M.
Regional geological cartography of Slovak Republic
Key words: Western Carpathians, Slovakia, Regional geological maps
72

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Plašienka, D.
SEMINÁR
Nové trendy a výsledky geologického výskumu Západných Karpát
1
Putiš, M.: Štádiá kontinentálnej subdukcie a reaktivácie fundamentu z pohľadu petrotektoniky (Alpy – Karpaty) 2
Michalík, J., Vašíček, Z., Skupien, P., Reháková, D. a Halásová, E.: Geodynamické a paleogeografické závery stratigrafického a sedimentologického štúdia pelagických spodnokriedových súvrství manínskej jednotky, Butkov 3
Gregorová, D., Hrouda, F. a Kohút, M.: Výskum vnútornej magnetickej stavby granitoidného masívu Veľkej Fatry – predbežné výsledky 4
Plašienka, D.: Vznik, rast a zánik západokarpatského orogénneho klina 5
Faryad, S. W.: Meliatsky akrečný klin – jeho litológia a metamorfný vývoj 6
Schulmann, K., Faryad, S. W. a Lexa, O.: Evoluční model meliatského akrečního prizmatu v Západních Karpatech na Slovensku 7
Prokešová, R. a Plašienka, D.: Krížňanský príkrov na strednom Slovensku – štruktúrny záznam a mechanizmy umiestnenia 8
Kohút, M.: Kedy a ako sa začal výzdvih Tatier? 9
Gregorová, D., Hrouda, F. a Plašienka, D.: Štruktúrno-magnetické vzťahy medzi granitoidnými masívmi Malých Karpát a ich obalovými jednotkami 9
Túnyi, I.: Paleomagnetizmus terciérnych sedimentárnych jednotiek vnútorných Západných Karpát 10
Hók, J., Rakús, M., Sýkora, M., Matejček, A., Kráľ, J., Kotulová, J., Dianiška, I., Broska, I., Hrdlička, M. a Kubiš, M.: Geologická a tektonická stavba severozápadného okraja Lúčanskej Fatry 12
Rakús, M. a Hók, J.: Geológia a tektonika Turčianskej kotliny 12
Teťák, F.: Sekvenčná analýza magurského bazéna z pohľadu smerov turbiditných prúdov 13