Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kozur, H. & Mock, R.
New paleogeographic and tectonic interpretations in the Slovakian Carpathians and their implications for correlations with the Eastern Alps. Part I: Central Western Carpathians
Nové paleogeografické a tektonické interpretácie Karpát na území Slovenska a ich uplatnenie pri korelácii s Východnými Alpami. Časť I: Centrálne Západné Karpaty
Key words: Central Western Carpathians, Tatricum, Fatricum, Veporicum, stratigraphy, paleogeography, Lower and Middle Austroalpine zones, Penninic Ocean, exotic pebbles
151
Németh, Z.
Prvé zistenie príkrovu Bôrky vo východnej časti Spišsko-gemerského rudohoria
First discovery of the Bôrka nappe in the eastern part of the Spiš-Gemer Ore Mts., Western Carpathians
Key words: Gemericum, Silicicum, Meliaticum, Bôrka nappe, Jasov Formation, Bučina Formation, Hačava Formation, Gočaltovo Group
175
Kováčik, M., Kráľ, J. & Maluski, H.
Alpínsky metamorfný a termochronologický vývoj juhoveporických predalpínskych metamorfitov
Metamorphic rocks in the Southern Veporicum basement: their Alpine metamorphism and thermochronologic evolution
Key words: Central Western Carpathians, Veporic basement, retrograde metamorphism, fluid flow, convection, 40Ar/39Ar datings, Cretaceous collision, Alpine regional metamorphism
185
Faryad, S. W. & Jakabská, K.
Turmalín gemerických granitov
Tourmalines from Gemeric granites, Western Carpathians, Slovakia
Key words: Tourmaline, composition, granites, Gemericum, Western Carpathians
203
Veselský, J., Forgáč, J. & Mejeed, S. Y.
Kontaminácia pôdy a aktívnych riečnych sedimentov Malých Karpát (oblasť Pezinok – Pernek)
Contamination of soils and stream sediments in the Pezinok – Pernek region of Malé Karpaty Mts.
Key words: Heavy metals, soils, stream sediments, Malé Karpaty Mts.
209
Hrašna, M.
Rajonizácia seizmickej intenzity na území Bratislavy
Seismic intensity zoning of Bratislava territory
Key words: seismic zoning, engineering geological seismic microzoning, seismic intensity, ground peak acceleration
219
Hrašna, M.
Rajonizácia seizmických hazardov na území Bratislavy
Seismic hazards zoning of Bratislava territory
Key words: zoning of seismic hazards, dynamic slopes stability, susceptibility of soils
to liquefaction
225
Kušnierová, M. & Bálintová, M.
Vplyv biodegradačných procesov na výťažnosť Au a Ag zo sulfidných koncentrátov slovenských ložísk
The influence of biodegradation processes on recovery factor of gold and silver from sulphides concentrates of Slovak ore deposits
Key words: gold refractory ores, gold bearing sulphide concentrate, bioleaching, thiourea, cyanid leaching, gold and silver extraction
228
Moravanský, D.
Guánové minerály
Guano minerals
Key words: cave guano minerals, methods of their study
231

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Grecula, M.
Odkiaľ, kam a ako vo vedách o Zemi
1
Franko, O.
Atlas geotermálnej energie Slovenska
2
Fendek, M. & Remšík, A.
Doplňujúce informácie k článku O. Franka Atlas geotermálnej energie Slovenska
5
Reháková, D.
Tri roky práce projektu 362 medzinárodných geologických korelačných programov UNESCO
6
Bezák, V.
Význam banskej archeológie
6
Reichwalder, P. & Elečko, M.
Činnosť Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1995
7
Prednáškové popoludnie geochemicko-mineralogickej odbornej skupiny
9
Vass, D.
Recenzia
Maurice E. Tucker: Sedimentary Rocks in the Field
11
Kušnír, P.
Termíny typu rádioláriá v odborných textoch
12