Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Tomek, Č., Ibrmajer, I., Koráb, T., Biely, A., Dvořáková, L., Lexa, J. & Zbořil, A.
Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
Crustal structures of the West Carpathians on deep reflection seismic line 2T
3
Tomek, Č.
Poznámky k diskusi M. Maheľa k článku Č. Tomeka et al.: Korové struktury Západních Karpat na hlubinném reflexním seizmickém profilu 2T
Remarks to the M. Maheľ´s discussion to the Č. Tomek´s et al. paper: Crustal structures of the West Carpathians deep reflection seismic line 2T
26
Rudinec, R.
Nový pohľad na paleogeografický vývoj transkarpatskej depresie v neogéne
New view onto the paleogeographic development of the Transcarpathian depression during the Neogene
27
Plašienka, D., Janák, M., Hacura, A. & Vrbatovič, P.
Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornín veporika
First illite-crystalinity data from Alpine metamorphosed rocks of the Veporicum, Central West Carpathians
43
Vass, D,
Recenzia
G. Z. Földvary: Geology of the Carpathian Region
52
Pulec, M.
Výskyt kryštalického grafitu v pararulách, granitoidoch, pegmatitoch a aplitoch kryštalinika Západných Karpát
Occurrence of crystalline graphite in paragneisses, granitoides, pegmatites and aplites of the crystalline complex of the West Carpathians
53
Miklóš, J.
Recenzia
S. I. Tomkejev: Petrologický anglicko-ruský významový slovník
58
Orlický, O.
Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu
The applying of the paleomagnetism to the recognition of the movement of some volcanic complexes of East Slovak neovolcanites in the Vihorlat area
59
Květ, R.
Recenzia
F. Čech: Dynamika neogénnych karpatských panví a ich vzťah k hlbinnej stavbe, typom kôry a ložiskám palív
70
Vass, D., Kraus, I. & Elečko, M.
Výplň Rožňavskej kotliny a údolia rieky Slaná pri Slavci
Filling of the Rožňavská kotlina Basin and the Slaná River Valley near Slavec Village, SE Slovakia
71
Kaličiak, M., Baňacký, V., Janočko, J., Karoli, S., Molnár, J., Petro, Ľ., Spišák, Z.
Slanské vrchy a Košická kotlina – nová geologická mapa a nové výsledky geologického výskumu (Bratislava 22.9.1988)
76
Šulgan, M.
Úvod do štúdia tuhých roztokov K-živcov z granodioritu hodrušsko-štiavnického intruzívneho komplexu (HŠIK)
Introduction to the study of K-felspar solid solutions in granodiorite of the Hodruša-Štiavnica intrusive complex, Central Slovakia
77
Kříž, J., Pevný, J.
Grand Canyon-defilé 700 miliónmi rokov histótrie našej planéty (Bratislava 13.10.1988)
84
Brichta, R. & Broska, I.
Nález vivianitu vo vrte HR-Z1 na lokalite Hrušky pri Hodoníne
Occurrence of vivianite from the borehole HR-Z1 at the Hrušky locality near Hodonín, Southern Moravia
85
Čabalová, Darina
Seminár kameň a kamenivo na stavebné účely
88
Jeleň, S. & Malov, V. S.
Prvý nález luzonitu na Slovensku
First discovery of luzonite in Slovakia
89
Papšíková, Mária
Celoštátna paleontologická konferencia
91
Rebro, A.
Z dejín slovenskej balneohydrogeológie
From Slovak balneohydrogeology history
93
Grecula, P.
Recenzia
Anatómia Zeme
96