Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Penninikum v Západných Karpatoch z pohľadu globálnej tektoniky
Penninic units in the Western Carpathians from the point of view of global tectonics
289
Bílek, K.
Ložisko ropy a plynu týnecko-cunínské elevace ve vídeňské pánvi
Geological structure of the Týnec – Cunín elevation
307
Plško, E., Medveď, J.
Metódy matematickej štatistiky v geochémii
324
Pospíšil, L. & Bodoky, T.
Charakteristika hlbinnej stavby a neogény magmatizmus v oblasti transkarpatskej depresie
Deep structure and magmatism of Neogene age in the Transcarpathian depression
(Eastern Slovakia and NE Hungary)
325
Čulmanová, Z.
Technický projekt petrochemicko-petrologickej databanky (Bratislava 27.2.1981)
335
Plško, E.
Nové vyjadrovanie obsahu stopových a hlavných zložiek umožňujúce jednotné hodnotneie jeho rozloženia v geologických materiáloch
336
Kotuljaková, A., Timčák, G.
Niektoré aplikácie gradientovej analýzy v geochémii (Bratislava 26.2.1981)
336
Plško, E., Martiny, E.
Matematicko-štatistické spracovanie súborov analytických výsledkov obsahujúcich podlimitné údaje (Bratislava 26.2.1981)
336
Forgáč, J. & Brlay, A.
Geochémia premenených hornín neovulkanického komplexu Vtáčnika
Geochemistry of altered rocks in the Vtáčnik Mts. volcanic complex
(Middle Slovakia)
337
Kotuljaková, A., Timčák, G., Hroncová, E.
Skúsenosti s programom PACKAGE na petrochemické prepočty (Bratislava 26.2.1981)
350
Pokorný, J.
Faktografická geochemická databanka v Ústředním ústavu geologickém (Bratislava 27.2.1981)
350
Dávid, A.
Metódy spracovania geochemických údajov na kalkulátoroch (Bratislava 26.2.1981)
350
Matula, M., Vlčko, J. & Rychlíková, Z.
Špeciálne mapy rajonizácie zostrojené pomocou počítačov
Special maps of engineering geological rayonization designed using computer technique
351
Hric, I., Plško, E.
Aplikácia štatistických metód pri štúdiu distribúcie obsahu stopových prvkov v horninách z oblasti Zlatá Baňa (Bratislava 26.2.1981)
362
Gerthofferová, H.
Štúdium antimonitu metódou transmisnej elektrónovej mikroskopie (TEM)
Investigation of antimonite using transmission electron microscopy
363
Petrík, I., Vilinovič, V.
Využitie petrochemických prepočtov pri štúdiu granitoidov (aplikácia a porovnanie) (Bratislava 26. 2. 1981)
372
Jedlička, I.
Programovanie petrochemických prepočtov (Bratislava 26.2.1981)
372
Gubač, J.
Zásady aplikácie štatistických metód v petrografii, mineralógii a geochémii (Bratislava 26.2.1981)
372
Stankovič, J. & Jančula, D.
K typochemizmu arzenopyritu z niektorých ložísk na južných svahoch Nízkych Tatier
Contribution to the typochemistry of arsenopyrite from some deposits on the Nízke Tatry Mts. southern slope (Middle Slovakia)
373
Polakovič, D.
Zásady budovania geochemickej databanky (Bratislava 27.2.1981)
377
Slavkay, M.
Rozlišovať, či nerozlišovať kategórie prognóznych zásob
Differentiate or not: categories of prognostic reserves
379
Jedlička, I.
Používanie základných štatistických charakteristík v geochémii (Bratislava 26.2.1981)
382
Tkáčik, P.
Recenzia
N. Duka Zólyomi: Balneologická bibliografia Slovenska 1850 – 1920
382
Slavkay, M.
RNDr. Ing. Ján Burian, CSc., jubiluje
383
Porubský, A.
Päťdesiatiny RNDr. Ondreja Franka, CSc.
383