Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
XX. Celoštátny geologický zjazd

členov Slovenskej geologickej spoločnosti a Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu 25. – 27. VI. 1975

SPRIEVODCA K EXKURZIÁM 

SPRIEVODCA K EXKURZII A
Slavkay, M.
Les gisements miniers de la Slovaquie Orientale
3
The East Slovakian mineral deposits 25
Slavkay, M.: Spišsko-gemerské rudohorie 5
Zlocha, J.: 1. Jaklovce – azbestonosné ultrabáziká 6
Kusák, B.: 2. Hnilec – Sn zrudnenie viažúce sa na gemeridné granity 9
Grecula, P.: 3. Štruktúrny vrt SG-2 (Prakovce) – staršie paleozoikum gemerika 11
Zlocha, J.: 4. Hodkovce – kôry zvetrávania na ultrabázikách 14
Slavkay, M.: Východoslovenské neovulkanity 15
Tözsér, J.: 5. Dubník – Hg mineralizácia 17
Slavkay, M.: 6. Libanka – drahý opál 18
Baczó, Z.: 7. Vihorlat – sekundárne kvarcity 19
Dobra, E.: 8. Biela hora pri Michalovciach – ložisko halloyzitu 23
SPRIEVODCA K EXKURZII B
Mello, J.
Le paléozoique supérieur e tle Mésozoique du complexe du Gemeric et de lapartie adjacente des Monts de Čierna Hora
29
Gemeric and adjacent Čierna Hora Mts. uppermost paleozoic and mesozoic 62
30
pohoria
34
Mello, J. & Mock, R.: 2. Zádielske Dvorníky – tektonické okno meliatskej série vynárajúce sa spod silického príkrovu 36
Mello, J.: 3. Soroška – wettersteinské rífové vápence silického príkrovu 38
Mello, J. & Mock, R.: 4. Bohúňovo – vrchnotriasové sedimenty panvového typu silického príkrovu 38
Mock, R.: 5. Meliata – typová lokalita meliatskej série 40
Mello, J. & Mock, R.: 6. Jelšava – Štítnik – mladšie paleozoikum a trias gemeridnej obalovej jednotky (rožňavsko-železníckej a meliatskej série) 42
44
46
Grecula, P.: Čermeľ – mladšie paleozoikum a trias 48
Hovorka, D.: Alpínsko-ofiolitová formácia Spišsko-gemerského rudohoria 48
Zlocha, J.: 10. Jaklovce – ultrabázické horniny spodnotriasového veku 49
Zlocha, J.: 11. Hodkovce – najrozsiahlejšie ultrabázické teleso z oblasti Západných Karpát 51
Jacko, S.: Pásmo Čiernej hory 53
Jacko, S.: 12. Košické Hámre – styk inverzných segmentov triasu ružínskej série s jurou a pozícia severojužnej stavby v deformačnom vývoji mezozoika 54
Jacko, S.: 13. Severozápadná rázsocha Šivca 900 m od Ružínskej priehrady – časové vzťahy dislokačných zón smeru SZ – JV a SSV – JJZ, styk granodioritu s permom a permu s jurou 55
57
Jacko, S.: 15. Ružín, zárez bývalej železničnej trate – šupinovitá stavba bazálnych členov obalu na styku s kryštalinikom 58
SPRIEVODCA K EXKURZII C
Marschalko, R. & Koráb, T.
La flysch paléogène des trois zones de l´orogène karpatique en Slovaquite
de l´Est
65
Flysch zone of the Central West Carpathians (East Slovakia) 78
Marschalko, R.: 1. Víťaz – bazálna transgresívna litofácia, stredný eocén 68
69
Marschalko, R.: 3. Kamenica – Lipany (zárez železnice) – marginálne flyšové fácie okrajovej zóny paleogénu centrálnych Karpát 70
Marschalko, R.: 4. Drienica – inovsko-kyjovský vývoj paleogénneho obalu bradlového pásma 75
Koráb, T.: 5. Obručné – strihovské vrstvy krynickej jednotky (magurský príkrov), pieskovcový okrajový flyš 75
Koráb, T.: 6. Cigeľka – belovežské vrstvy, osový flyš 76
Koráb, T.: 7. Smilno – tektonické okno duklianskej jednotky, prekremenené bridlice, rohovce 77
Koráb, T.: 8. Cigla – tektonické okno duklianskej jednotky, krosnianske vrstvy, osový flyš 77
Koráb, T.: 9. Lom Kaštielik, severne od Stropkova, osový flyš 78
SPRIEVODCA K EXKURZII D
Tözsér, J. & Rudinec, R.
Néogene de la Slovaquie Orientale et leur formation sous-jacente
81
Neogene of Eastern Slovakia and its substratum 99
Tözsér, J.: 1. Červenica – červenické vulkanosedimentárne súvrstvie 83
Tözsér, J.: 2. Zlatá baňa – zlatobanská vulkanotektonická depresia 84
Tözsér, J.: 3. Maglovec – diorit-porfyrit 86
Tözsér, J.: 4. Zamutov – ryodacitové tufy 88
Tözsér, J.: 5. Zamutov – pyroxenické andezity 89
Tözsér, J.: 6. Vechec – pyroxenické andezity 90
Rudinec, R.: 7. Nafta, n. p., závod Michalovce – prehliadka vrtných jadier 91
Rudinec, R.: 8. Plynové ložisko Trhovište – Pozdišovce 96
Rudinec, R.: 9. Hlboký vrt Ložín-1 97
SPRIEVODCA K EXKURZII E
Gíret, A.
101
Gomolčák, F.: 1. Vodárenská nádrž Starina 102
Oslanec, J.: 2. Východoslovenská nížina 105
Gíret, A.: 3. Energetický komplex Vojany 109
Prídala, J.: 4. Vodárenská nádrž Bukovec na Ide 111
Groma, B.: 5. Východoslovenské železiarne 116
Gomolčák, F.: 6. Inžinierskogeologické mapy 118
Švasta, M.: 7. Penetračné metódy prieskumu 119