Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
XX. Celoštátny geologický zjazd

členov Slovenskej geologickej spoločnosti a Československej spoločnosti pre mineralógiu a geológiu 25. – 27. VI. 1975

SPRIEVODCA K EXKURZIÁM 

SPRIEVODCA K EXKURZII A
Slavkay, M.
Les gisements miniers de la Slovaquie Orientale
3
The East Slovakian mineral deposits25
Slavkay, M.: Spišsko-gemerské rudohorie5
Zlocha, J.: 1. Jaklovce – azbestonosné ultrabáziká6
Kusák, B.: 2. Hnilec – Sn zrudnenie viažúce sa na gemeridné granity9
Grecula, P.: 3. Štruktúrny vrt SG-2 (Prakovce) – staršie paleozoikum gemerika11
Zlocha, J.: 4. Hodkovce – kôry zvetrávania na ultrabázikách14
Slavkay, M.: Východoslovenské neovulkanity15
Tözsér, J.: 5. Dubník – Hg mineralizácia17
Slavkay, M.: 6. Libanka – drahý opál18
Baczó, Z.: 7. Vihorlat – sekundárne kvarcity19
Dobra, E.: 8. Biela hora pri Michalovciach – ložisko halloyzitu23
SPRIEVODCA K EXKURZII B
Mello, J.
Le paléozoique supérieur e tle Mésozoique du complexe du Gemeric et de lapartie adjacente des Monts de Čierna Hora
29
Gemeric and adjacent Čierna Hora Mts. uppermost paleozoic and mesozoic62
30
pohoria
34
Mello, J. & Mock, R.: 2. Zádielske Dvorníky – tektonické okno meliatskej série vynárajúce sa spod silického príkrovu36
Mello, J.: 3. Soroška – wettersteinské rífové vápence silického príkrovu38
Mello, J. & Mock, R.: 4. Bohúňovo – vrchnotriasové sedimenty panvového typu silického príkrovu38
Mock, R.: 5. Meliata – typová lokalita meliatskej série40
Mello, J. & Mock, R.: 6. Jelšava – Štítnik – mladšie paleozoikum a trias gemeridnej obalovej jednotky (rožňavsko-železníckej a meliatskej série)42
44
46
Grecula, P.: Čermeľ – mladšie paleozoikum a trias48
Hovorka, D.: Alpínsko-ofiolitová formácia Spišsko-gemerského rudohoria48
Zlocha, J.: 10. Jaklovce – ultrabázické horniny spodnotriasového veku49
Zlocha, J.: 11. Hodkovce – najrozsiahlejšie ultrabázické teleso z oblasti Západných Karpát51
Jacko, S.: Pásmo Čiernej hory53
Jacko, S.: 12. Košické Hámre – styk inverzných segmentov triasu ružínskej série s jurou a pozícia severojužnej stavby v deformačnom vývoji mezozoika54
Jacko, S.: 13. Severozápadná rázsocha Šivca 900 m od Ružínskej priehrady – časové vzťahy dislokačných zón smeru SZ – JV a SSV – JJZ, styk granodioritu s permom a permu s jurou55
57
Jacko, S.: 15. Ružín, zárez bývalej železničnej trate – šupinovitá stavba bazálnych členov obalu na styku s kryštalinikom58
SPRIEVODCA K EXKURZII C
Marschalko, R. & Koráb, T.
La flysch paléogène des trois zones de l´orogène karpatique en Slovaquite
de l´Est
65
Flysch zone of the Central West Carpathians (East Slovakia)78
Marschalko, R.: 1. Víťaz – bazálna transgresívna litofácia, stredný eocén68
69
Marschalko, R.: 3. Kamenica – Lipany (zárez železnice) – marginálne flyšové fácie okrajovej zóny paleogénu centrálnych Karpát70
Marschalko, R.: 4. Drienica – inovsko-kyjovský vývoj paleogénneho obalu bradlového pásma75
Koráb, T.: 5. Obručné – strihovské vrstvy krynickej jednotky (magurský príkrov), pieskovcový okrajový flyš75
Koráb, T.: 6. Cigeľka – belovežské vrstvy, osový flyš76
Koráb, T.: 7. Smilno – tektonické okno duklianskej jednotky, prekremenené bridlice, rohovce77
Koráb, T.: 8. Cigla – tektonické okno duklianskej jednotky, krosnianske vrstvy, osový flyš77
Koráb, T.: 9. Lom Kaštielik, severne od Stropkova, osový flyš78
SPRIEVODCA K EXKURZII D
Tözsér, J. & Rudinec, R.
Néogene de la Slovaquie Orientale et leur formation sous-jacente
81
Neogene of Eastern Slovakia and its substratum99
Tözsér, J.: 1. Červenica – červenické vulkanosedimentárne súvrstvie83
Tözsér, J.: 2. Zlatá baňa – zlatobanská vulkanotektonická depresia84
Tözsér, J.: 3. Maglovec – diorit-porfyrit86
Tözsér, J.: 4. Zamutov – ryodacitové tufy88
Tözsér, J.: 5. Zamutov – pyroxenické andezity89
Tözsér, J.: 6. Vechec – pyroxenické andezity90
Rudinec, R.: 7. Nafta, n. p., závod Michalovce – prehliadka vrtných jadier91
Rudinec, R.: 8. Plynové ložisko Trhovište – Pozdišovce96
Rudinec, R.: 9. Hlboký vrt Ložín-197
SPRIEVODCA K EXKURZII E
Gíret, A.
101
Gomolčák, F.: 1. Vodárenská nádrž Starina102
Oslanec, J.: 2. Východoslovenská nížina105
Gíret, A.: 3. Energetický komplex Vojany109
Prídala, J.: 4. Vodárenská nádrž Bukovec na Ide111
Groma, B.: 5. Východoslovenské železiarne116
Gomolčák, F.: 6. Inžinierskogeologické mapy118
Švasta, M.: 7. Penetračné metódy prieskumu119