Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Kaličiak, M. & Ďuďa, R.
Časový vývoj a formačné členenie zrudnenia v zlatobanskom rudnom poli
Development in time and formational subdivision of the mineralization in the Zlatá Baňa area (Slanské vrchy Mts.)
1
Mišík, Milan
XXIII. celoštátna geologická konferencia Slovenskej geologickej spoločnosti
23
Zorkovský, V.
Výskyt tufitických hornín pri Ardove v Slovenskom krase
Occurrence of tuffitic rocks near Ardovo (Slovak Karst area, SE Slovakia)
25
Holzer, R. & Berta, K.
Klasifikácia masívov skalných hornín Zvolenskej kotliny
Classification of solid rock masses in the Zvolen basin
35
Varga, L.
Inžinierskogeologická rajonizácia v oblasti sústavy vodných diel na Dunaji Gabčíkovo-Nagymaros
Engineering-geological rayonization of the Danube waterwork system area between Gabčíkovo and Nagymaros
49
Macek, J.
Interferenčné mikroskopy MP13 až MP15 a ich praktické využitie v geológii
58
Cibuľka, Ľ.
Hydrogeológia riečnych náplavov flyšového pásma na severovýchodnom Slovensku
Hydrogeology of alluvial sediments in the flysch belt of NE Slovakia
59
Vančová, L. & Turan, J.
Prejavy skarnoidnej mineralizácie v ložisku Mútnik
Indications of “skarn-like” mineral assemblages on the Mútnik deposit (Middle Slovakia)
69
Rojkovič, I.
Zvýšené koncentrácie apatitu v horninách permu pri Novoveskej Hute
Increased concentrations of apatite in the Permian rocks near Novoveská Huta (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
75
Mejzlík, L. & Mencl, V.
Deformační kritéria při otázkách bezpečnosti svahů
Deformation criteria in cases of slope security problems
83
Hovorka, D.
Recenzia
N. L. Dobrecov: Vvedenije v globaľnuju petrologiju
86
Stankovič, J.
Pyrotín na lokalite Jasenie-Kyslá – príspevok k topografickej mineralógii Nízkych Tatier
Contribution to the topographic mineralogy of the Nízke Tatry Mts.
87
Macek, J.
Poznámky k metodike určovania modálneho zloženia živcových hornín
Some remarks to the methods of modal felspar content estimation
91
Herčko, I.
Učebnica K. T. Deliusa a jeho mineralogická systematika
(k 200. výročiu úmrtia)
93