Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Marko, F. & Kováč, M.
Rekonštrukcia miocénnej tektonickej evolúcie Vaďovskej kotliny na základe analýzy štruktúrneho a sedimentárneho záznamu
Reconstruction of the Miocene tectonic evolution of the Vaďovce depression based on the analysis of structural and sedimentary record (Western Carpathians)
Key words: Western Carpathians, Miocene, faults, paleostress axis rotation, block rotation, wrenching
81
Reháková, D. & Michalík, J.
Stomiosphaera or Orthopithonella ? Cadosina or Obliquipithonella ? notes to ultrastructure and systematic position of some Jurassic – Cretaceous calcareous dinoflagellates from Western Carpathians
Stomiosphaera alebo Orthopithonella ? Cadosina alebo Obliquipithonella ? Poznámky k ultraštruktúre a systematickému postaveniu niektorých jursko-kriedových vápnitých dinoflagelátnych cýst zo Západných Karpát
Key words: Calcareous dinoflagellate cysts, ultrastructure, taxonomy, Late Jurassic,
Early Cretaceous, Western Carpathians
92
Holcová, K., Doláková, N., Vass, D., Zágoršek, K. & Zelenka, J.
Morský vývoj v spodnom bádene v strhársko-trenčskej prepadline z pohľadu foraminiferových, machovkových a ostrakódových spoločenstiev a palynológie
Foraminifera, Bryozoa, Ostracoda and palynomorphs like indicators of marine environment in the Lower Badenian of Strháre-Trenč graben (South Slovakian Basin)
Key words: taphonomy, paleoecology, paleogeography, Foraminifera, Bryozoa, Ostracoda, palynomorphs, Lower Badenian, South Slovakian Basin
99
Zágoršek, K.
Eocénne membraniporiformné machovky (Bryozoa – Malacostega a Pseudomalacostega) zo Západných Karpát
Eocene Membraniporiform Bryozoa (Malacostega, Pseudomalacostega) from Western Carpathians
Key words: Western Carpathians, Priabonian, Bryozoa, Malacostega, Pseudomalacostega
120
Šucha, V., Galko, I., Madejová, J. & Kraus, I.
Mineralogická a kryštalochemická charakteristika bentonitu z oblasti Zvolenskej kotliny
Mineralogical and crystallochemical characteristics of bentonite from the area of the Zvolenská kotlina Basin (Western Carpathians)
Key words: bentonite, Zvolenská kotlina Basin, Fe-smectite, crystallochemistry
129
Števula, L., Madej, J. & Dyda, M.
LD-Steelwork slangs: fundamental properties and behaviour as concrete aggregate
Oceliarenská troska: základné vlastnosti a účinky pri použití ako kameniva v betóne
Key words: chemical composition, hydration, LD-steelwork slag, phase compositions, solid solutions, unsoundness
135
Savvidis, S.
Highly selective collectors for cassiterite flotation
Vysoko selektívne kolektory pre flotáciu kassiteritu
Key words: cassiterite, fine particles, flotation
141
Petrík, I.
Transformácia trojuholníkových súradníc v karteziánskom súradnicovom systéme
Transformation of triangular coordinates to the Cartesian coordinate system
145
Grecula, M.
Súhrnný referát
Sedimentárna výplň extenzných bazénov vo vzťahu k mechanizmom ich vzniku a vývoja
147
Pavlarčík, S.
Sadrovec v prístupovej štôlni prameňa Izabela vo Vyšných Ružbachoch
150

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Koděra, P.
Svetové trendy v mineralógii
1
Stankovič, J.
Galérie obrázkov s geologickým námetom v počítačovej sieti Internet
3
Reichwalder, P.
Asociácia európskych geologických spoločností najbližšie stretnutie (MAEGS-10) roku 1997 v Karlových Varoch (ČR)
4
Jablonský, J. & Reichwalder, P.
Terénny seminár na pomoc učiteľom geovedných predmetov Geológia okolia Bratislavy
4
Bezák, V.
Terénne podujatie
Vysokometamorfované komplexy kryštalinika s obsahom kryštalického grafitu v okolí Kokavy nad Rimavicou
5
Seminár Meteority 5
Seminár Výsledky environmentálno-geochemického výskumu Malých Karpát a centrálnej časti Podmalokarpatskej zníženiny, Podmalokarpatskej pahorkatiny a oblasti Banskej Štiavnice 7
Informácie zo zahraničia 13
Chovan, M.
K nedožitým sedemdesiatinám profesora Miroslava Koděru
17
Kušnír, P.
Prevádzať a odborné texty
18