Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hladil, J., Chmelík, F., Ďurica, D., Čepeljugin, A. B. & Namestnikov, J. G.
Možnosti výskytu paleozoických útesových struktur na jihovýchodních svazích Českého masívu
Prospect of the Paleozoic reef structures at the SE slope of the Bohemian Massif
289
Plašienka, D.
Dynamické aspekty tektonického vývoja intrakontinentálnych mobilných zón (centrálne Západné Karpaty ako príklad)
302
Faryad, S. W.
Rulovo-amfibolitový komplex gemerika
Gneiss-amphibolite complex of Gemericum
303
Obernauer, D.
Recenzia
A. Kapička, I. Túnyi (red.): Fyzikálne vlastnosti hornín a ich využitie v geofyzike a geológii
318
Kaličiaková, E. & Kaličiak, M.
Geologická stavba a metalogenéza stratovulkánu Šťavica (Slanské vrchy)
Geological structure and metallogenesis of the Šťavica stratovolcano (Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia)
319
Gnojek, I.
Geologický význam lokálních aeromagnetických anomálií v jižním gemeriku
The geological significance of local airborne magnetic anomalies in the southern part of the Gemer tectonic unit (SE Slovakia)
325
Zlinská, A. & Šutovská, K.
Biostratigrafické a paleoekologické zhodnotenie vrtu LKŠ-1 na základe foraminifer (Lučenská kotlina)
Biostratigraphical and paleoecological evaluation of the LKŠ-1 borehole on the basis of foraminifera (the Lučenská kotlina basin)
335
Michalík, J.
Seminár O paleoekológii, prostrediach a sedimentoch fanerozoických rifov
343
Matula, M. & Liščák, P.
Porušenosť hornín a jej inžinierskogeologické hodnotenie
Rock mass deterioration and its engineering geological evaluation
345
Šimko, T. G.
Zvláštnosti chemického injekčného spevnenia zemín malej priepustnosti
Pecularities in chemical cementation of low-permeability soils
353
Harušťák, P. & Wagner, P.
Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipeľ
Evaluation of bedrock permeability and seepage modelling from the upper reservoir of the Ipeľ Pumping Storage Hydroelectric Power Plant (SE Slovakia)
359
Medveď, J.
Súčasný stav metód chemickej analýzy silikátových hornín
Present state of methods in chemical analysis of silicate rocks
367
Modlitba, I.
Seminár Problémy inžinierskej geológie pri tvorbe životného prostredia
375
Hovorka, D.
Oceanizácia kontinentálnej kôry v kontexte teórie tektoniky litosférických platní
Oceanization of the continental crust from the aspects of plate tectonics
377
Kaličiak, M.
Recenzia
D. Hovorka: Sopky – vznik – produkty – dôsledky
380
Vozárová, A. & Vozár, J.
Olistostrómové telesá a prekotná sedimentácia v horninových sekvenciách vrtu BRU-1 (brusnícka antiklinála; Rimavská kotlina)
Olistostromatic bodies and catastrophic sedimentation in rock sequences of the BRU-1 drilling (Brusník anticline, Rimava basin, SE Slovakia)
381
Maťo, Ľ. & Háber, M.
Nová minerálna asociácia v kremnickom rudnom poli
New mineral assemblage in the Kremnica ore field
383
Nemčok, M.
Štruktúrny výskum flyšových a bradlových sukcesií údolia rieky Vláry v širokom okolí Nemšovej
384
Bezák, V.
Súčasné problémy analýzy tektonického vývoja západnej časti Nízkych Tatier
384
Hók, J.
Geológia a tektonika kryštalinika Hodrušsko-štiavnického hrastu
384