Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Grecula, P.
Vertikálne vetvenie zlomov
Vertical ramification of faults
289
Čurlík, J.
Recenzia
J. B. Mgaynard: Geochemistry of Sedimentary Ore Deposits
306
Slivovský, M.
Analytické vyčleňovanie geometrických systémov diskontinuity hornín v štruktúrnych diagramoch
Analytical determination of geometrical systems of rock´s discontinuities in fabric diagrams
307
Matys, Mirko
Laboratórny a terénny výskum zemín v Škandinávii (Bratislava 25.10.1984)
323
Tomek, Čestmír
Srovnání násunové tektoniky Českého masívu a Západných Karpat na Moravě (Bratislava 8.11.1984)
324
Činčárová, M. & Turan, J.
Výsledky štúdia diferenčno-termických dejov chloritov
Results of the chlorite differential thermal processes investigation
325
Jahn, J.
Dve nové lokality lazulitu v pohorí Tríbeč
Two new localities of lazulite in the Tríbeč Mts.
333
Andráš, P. & Chovanec, V.
Identifikácia niektorých hypergénnych minerálov na ložisku Sb-rúd v Pezinku
Identification of some secondary minerals on the Pezinok antimony ore deposit
335
Forgáč, J. & Čurlík, J.
Recenzia
F. J. Sawkins: Metal Deposits in Relation to Plate Tectonics
338
Slavkay, M.
Postavenie scheelitových a antimónových rúd v Nízkych Tatrách
Position of scheelite and antimony ores in the Nízke Tatry Mts. (Middle Slovakia)
339
Steiner, A., Rozložník, O. & Kucharič, Ľ.
Vzťah betliarskeho granitu k Sb-štruktúre Betliar-Straková z pohľadu nových geologicko-geofyzikálnych poznatkov
Relations of the Betliar Granite with the antimony-ore bearing structure from viewpoint of new geological and geophysical data
341
Hrašna, M.
Regionálny inžinierskogeologický výskum a racionálne využívanie prostredia
Regional engineering geological research and the rational use of environment
345
Marušiak, Ivan
Geotermický výskum Západných Karpát – etapa 1970-1980 (Bratislava 8.11.1984)
355
Muška, Peter, Vozár, Jozef
Paleomagnetický výskum kryštalinika Západných Karpát (Bratislava 8.11.1984)
356
Wagner, P.
Aktuálne problémy inžinierskej geológie a hydrogeológie pri riešení úloh stavebníctva
Actual problems of engineering geology and hydrogeology in the solution of tasks of civil engineering
357
Michalík, Jozef
Osma konferencia paleontológov Poľskej geologickej spoločnosti
367
Husák, Ľudovít, Kráľ, Miroslav
Rádioaktivita hornín, tepelný tok a hlbinná stavba vo vybraných oblastiach Západných Karpát (Bratislava 8.11.1984)
368
Modlitba, I. & Holzer, R.
Moderné metódy v inžinierskej geológii
Modern methods of engineering geology
369
Samuel, O.
Životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti
377
Ďurovič, V.
Profesor RNDr. Ernest Krist, CSc., šesťdesiatročný
378
Kabina, P.
Životné jubileum RNDr. Vladimíra Hana
379
Harman, M.
K šesťdesiatinám RNDr. Alexandra Žabku
380
Harman, M.
Želáme mu nové a nové odkryvy
381
Matula, I. & Furiel, T.
RNDr. Karol Ondrejkovič päťdesiatročný
382
Leško, B.
Na päťdesiatiny Ing. Rudolfa Rudinca, CSc.
383