Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D., Méres, Š. & Krištín, J.
Granáty pararúl centrálnej zóny Západných Karpát
Garnets from paragneisses of the central zone of the West Carpathians
289
Bugorčíková, E.
Zásobovanie Košíc pitnou vodou-súčasný stav a perspektívy (Seminár Podzemné vody okolia Košíc a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva, 26.5.1987, Košice)
310
Cibuľka, Ľ., Halešová, A., Haluška, M., Šindler, M.
Hydrogeologické pomery širšieho okolia Košíc (Seminár Podzemné vody okolia Košíc a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva, 26.5.1987, Košice)
310
Kamenický, L., Macek, J. & Krištín, J.
Príspevok k petrografii a geochémii granitoidov Malej Fatry
Contribution to the petrography and geochemistry of granitoids in the Malá Fatra Mts., West Carpathians
311
Macek, J., Kamenický, L. & Krištín, J.
Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
Recent knowledge on mineralogy and geochemistry of granitoids in the Veľká Fatra Mts., West Carpathians
325
Pramuka, S.
Prepočty štruktúrnych vzorcov hrninotvorných minerálov (Fórum mladých, Spišská Nová Ves, 12.3.1987)
337
Méres, Š.
Problematika využitia geotermometrie na príklade metasedimentov centrálnej zóny Západných Karpát (Fórum mladých, Spišská Nová Ves, 12.3.1987)
337
Guronová, E.
Petrografia bauxitových výskytov pri Markušovciach
338
Pramuka, S.
Chemizmus minerálov bázických metamorfovaných hornín vo fácii zelených bridlíc, Rudňany, 25. obzor (Fórum mladých, Spišská Nová Ves, 12.3.1987)
338
Gurinová, E.
Krasové bauxity sveta (Fórum mladých, Spišská Nová Ves, 12.3.1987)
338
Suchý, J.
Analýza geochemických vzoriek metódou röntgenovo-fluorescenčnej spektrometrie (RFS) (Fórum mladých, Spišská Nová Ves, 12.3.1987)
338
Vozár, J.
Geochemická charakteristika sideritu zo západného pokračovania nadložnej žily Droždiak a porovnanie so sideritom z bindtských žíl (Fórum mladých, Spišská Nová Ves, 12.3.1987)
338
Hradická, A., Komoňová, Z.
Mineralogicko-petrografické štúdium z oblasti Slovinky-Gelnica (Fórum mladých, Spišská Nová Ves, 12.3.1987)
338
Orlický, O. & Lexa, J.
Štúdium magnetických a paleomagnetických vlastností premenených hornín vrtu LX-15 z oblasti Kremnických vrchov
Magnetic and paleomagnetic properties of rocks in the LX-15 borehole, Kremnické vrchy Mts.,
Central Slovakia
351
Doubek, Zdeněk, Jahn, Ján
Epsomit a hexahydrit z mezozoika tríbečskej série na juh od Nitry
351
Ďuďa, R.
Gemmologická a genetická klasifikácia drahých a ozdobných kameňov Slovenska
Gemmological and genetic classification of precious and trim stones of Slovakia
353
Burchart, J. & Kráľ, J.
K-Ar radiačný systém v geologických podmienkach
The K-Ar radiation system under geological conditions
363
Turanová, L. & Turan, J.
Určovanie Mg a Fe uhličitanov pomocou spektier absorpcie svetla
Identification of magnesium and iron carbonates by means of light absorption spectra
375
Orvan, J.
Podzemné vody východnej časti Slovenského krasu (Seminár Podzemné vody okolia Košíc a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva, 26.5.1987, Košice)
378
Mičák, F.
Umelé obohacovanie využiteľnosti množstva podzemných vôd na východnom Slovensku (Seminár Podzemné vody okolia Košíc a problematika ich využívania pre zásobovanie obyvateľstva, 26.5.1987, Košice)
378
Turanová, L. & Turan, J.
Luminiscenčné spektrá magnezitu
Luminiscent spectra of magnesite
379
Doubek, Z. & Jahn, J.
Revízia sekundárnych minerálov lazulitovej paragenézy z pohoria Tríbeč
Revision of secondary minerals of lazulite paragenesis from the Tríbeč Mts., West Carpathians
382