Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Marko, F., Sigdel, A., Bielik, M., Bezák, V., Mojzeš, A., Madarás, J., Papčo, J., Siman, P., Acharya, S. & Fekete, K.A
Comparison of Cenozoic Neo-Alpine tectonic evolution of the Western Carpathian and Himalayan orogenic belts (Slovakia – Nepal)
Porovnanie kenozoickej neoalpínskej tektonickej evolúcie Západných Karpát a Himalájí (Slovensko – Nepál)
63
Potočný, T., Méres, Š. & Plašienka, D.
Geological structure and tectonometamorphic evolution of the Veporic–Gemeric contact zone constrained by the monazite age data (Slavošovce–Štítnik area, Western Carpathians, Slovakia)
Geologická stavba a tektonometamorfný vývoj kontaktnej zóny veporika a gemerika dokumentovaný rádiometrickými vekmi monazitu (oblasť Slavošovce – Štítnik, stredné Slovensko)
83
Radvanec, M. & Gonda, S.
Successive formation of Fe and Mn skarns in the Čučma locality (Gemeric unit, W. Carpathians): from metasomatic stage through the amphibolite facies overprint with Ti-rich tephroite to retrograde stilpnomelane-chlorite zone
Postupný vznik Fe a Mn skarnov na lokalite Čučma v gemeriku: od metasomatózy s následnou rekryštalizáciou v amfibolitovej fácii a vznikom Ti tefroitu až po retrográdnu metamorfózu v stilpnomelánovo-chloritovej zóne
103
Horváthová, H., Jurkovič, Ľ., Macek, J., Tóth, R. & Kravchenko, D.
Nanodegradation of chlorinated hydrocarbons from groundwater in the native geological environment (laboratory batch experiment)
Nanodegradácia chlórovaných uhľovodíkov z podzemnej vody v natívnom geologickom prostredí (laboratórny vsádzkový experiment)
133
Celé číslo