Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Hovorka, D.
Symposium „Petrogenetic aspects of ophiolites and similar complexes“
1
Dobretsov, N. L.
Problem of the jadeite rocks, associating with ophiolites
Problémy jadeitových hornín spätých s ofiolitmi
3
Mísař, Z., Jelínek, E. & Pačesová, M.
The Letovice dismembered metaophiolites in the framework of the Saxo-Thuringian zone of the Bohemian massif
Rozdělené metaofiolity letovického krystalinika ve stavbě sasko-durynské zóny Českého masívu
13
Werner, C.-D.
Global evolution of the mafic magmatism with special regard to the rare earth elements
Globálny vývoj mafického magmatizmu so zvláštnym zreteľom na prvky vzácnych zemín
29
Paděra, K. & Pouba, Z.
White´s clinopyroxene diagram applied to the differentiation of the eclogite and granulite facies
K Whiteho diagramu klinopyroxénov pre odlíšenie eklogitovej a granulitovej fácie
39
Savu, H., Undrescu, C. & Neacşu, V.
Petrology and geochemistry of the layered dike of Almaş-Sălişte (Mureş zone, Romania)
Petrológia a geochémia magmaticky zvrstvenej dajky lokality Almaş-Sălişte (murešská zóna, Rumunsko)
43
Weiss, J.
Intracrustal manifestations of the basalt layer in the development of the Moravian block
Intrakrustální projevy bazaltového patra ve vývoji moravského bloku
51
Kolcheva, K., Zhelyaskova-Panayotova, M. & Ivanov, Ž.
Petrology of metamorphosed ultrabasites from the area of the village of Zabărdo (Central Rhodope Mts., Bulgaria)
Petrológia metamorfovaných ultrabazitov zabyrdenského rajónu (Centrálne Rodopy, Bulharsko)
61
Hovorka, D., Ivan, P. & Spišiak, J.
Nappe with the amphibolite facies metamorphites in the Inner Western Carpathians – its position, origin and interpretation
Príkrov s metamorfitmi amfibolitovej fácie vo vnútorných Západných Karpatoch, jeho pozícia, vznik a interpretácia
73
Dobretsov, N. L., Mísař, Z. & Popov, E. V.
The PT – conditions of equilibrium for some pyrope peridotites and country rocks in the Moldanubian area at Mohelno (Eastern Moravia, Czechoslovakia)
Tlakové a teplotní podmínky vzniku pyropových peridotitů a jejich okolních hornin v moldanubiku v okolí Mohelna
87
Balla, Z. & Dobrecov, N. L.
Mineralogic and petrogenetic outline of magmatic rocks from Szarvaskó (Bükk Mts., North Hungary)
Mineralogicko-petrologická charakteristika magmatických hornín z oblasti Szarvaskö (Bukové vrchy, severné Maďarsko)
95
Ivan, P.
Metasomatites (listvenites) replacing ultrabasics (Paleozoic, Inner Western Carpathians)
Metasomatity po ultrabazitoch (listvenity) v paleozoických komplexoch východnej časti severogemerickej zóny (Spišsko-gemerské rudohorie, Západné Karpaty)
103
Horváth, I. & Ódor, L.
Alkaline ultrabasic rocks and associated silicocarbonatites in the NE part of the Transdanubian Mts. (Hungary)
Alkalické ultrabázické horniny a s nimi späté silikokarbonatity v severovýchodnej časti Zadunajských vrchov (Maďarsko)
115