Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Radvanec, M.
Postupnosť kryštalizácie pri parciálnom tavení kôry v extenznom režime strižnej zóny na príklade vzniku granitu v oblasti Ochtiná a Rochovce
Crystallization sequence under partial crust melting in extensive regime on the example of granite generation in Ochtiná and Rochovce area (Western Carpathians)
373
Gazdačko, Ľ.
Polyfázový deformačný vývoj východnej časti stykovej zóny gemerika a veporika
Polyphase deformational development in the eastern part of contact zone of Gemericum and Veporicum (Western Carpathians)
Key words: Košice-Margecany shear zone, Sivec-Folkmár shear zone, Kavečany shear zone
387
Németh, Z.
Alpínska tektonika v nižnoslanskej depresii
Alpine tectonics in the Nižná Slaná Depression (contact zone between Gemericum and Veporicum, Western Carpathians)
Key words: Gemericum, Nižná Slaná Depression, Meliata Group, Bôrka nappe
399
Grecula, P.
Litofaciálny vývoj mladšieho paleozoika hraničnej oblasti gemerika a veporika – problémy a námety
Lithofacial development of the Late Paleozoic complexes in the boundary zone between Gemericum and Veporicum – problems and suggestions (Western Carpathians)
Key words: Carpathians, Gemericum, sedimentary basins, lithostratigraphy, Late Paleozoicum, Variscan orogen, tectonic styles
411
Grecula, P.
Mladšie paleozoikum hraničnej zóny gemerika a veporika – sekvencie iniciálneho štádia meliatskeho vývoja
Late Paleozoic of the boundary zone of Gemericum and Veporicum – sequences of the initial stage of Meliata development (Western Carpathians)
Key words: Western Carpathians, Gemeric and Meliata units, Late Paleozoic basin paleogeography
427
Maťo, Ľ.
Minerály tetraedritovo-tennantitovo-goldfielditového radu z Kremnice
The minerals of the tetrahedrite-tennantite-goldfieldite solid solution series from Kremnica (Central Slovakia)
Key words: Tetrahedrite-tennantite-goldfieldite solid solution serie, Kremnica precious (± base) metal ore deposit, Slovakia
433
Kušnierová, M.
Neextrakčné metódy využitia mikroorganizmov pri spracúvaní As-Sb-Au rúd
Non-extractive microorganisms utilizing methods for As-Sb-Au ores treatment
445

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Malík, P.
Útlmový program rudného baníctva na Slovensku
1
Konečný, S.
Geologická služba USA – zameranie a stručný prehľad činnosti
3
Németh, Z.
Medzinárodná konferencia Variscan metallogeny in the Alpine orogenic belt
5
Konferencia Projektu 362 Medzinárodnej geologickej korelácie v Smoleniciach 6
Háber, M.
Seminár Genéza hydrotermálneho zrudnenia v štiavnicko-hodrušskom rudnom rajóne a vernisáž výstavy Genéza rudných žíl v Banskej Štiavnici
7
Kladivík, E.
Seminár Baníctvo v Rudňanoch a Kišovciach – Švábovciach
7
Za doc. RNDr. Jánom Jarkovským, DrSc. 8
Hanzel, V.
Životné jubileum prof. RNDr. Ladislava Meliorisa, DrSc.
9
Hovorka, D.
O demokracii vo vede
12
Kušnír, P.
Synonymá a vedecko-náučný text (terminologický stĺpček)
12