Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Ďurica, Dušan, Namestnikov, Jurij G., Streľcova Taťjana V.
History of the Pannonian Basin and its margins in the Cenozoic
385
Kaličiak, Michal, Repčok, Ivan
Rekonštrukcia časového vývoja vulkánov severnej časti Slanských vrchov
401
Mucha, I., Paulíková, E.
Využitie modelovania pri intenzifikácii odberu podzemnej vody
416
Vass, Dionýz, Elečko, Michal, Kantorová, Viera, Lehotayová, Ružena, Klubert, Ján
Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
417
Ďuďa, Rudolf, Kaličiaková, Elena
Mineralogicko-paragenetické pomery na Hg ložisku Merník
423
Radvanec, Martin, Bartalský, Boris
Geochemická zonálnosť stratiformnej sulfidickej mineralizácie v oblasti Smolník – Štós – Medzev
443
Lintnerová, O.
Geochémia karbonátov: porovnávacie štúdium hornín z Malých Karpát a z predneogénneho podložia viedenskej panvy (Bratislava 12.3.1987)
456
Maťo, Ľuboslav, Hánber, Milan, Knésl, Juraj
Výskyt Te minerálov v kremnickom rudnom rajóne
457
Michalík, J., Gašparíková, V., Vašíček, Z.
Nové poznatky o faune a nanoflóre spodnokriedových sekvcencií Západných Karpát (Bratislava 26.3.1987)
467
Stankovič, Jozef, Kozumplíková, Milena
Telurobizmutit z lokality Kráľová v rudnom rajóne Javoria, stredoslovenské neovulkanity
469
Hurný, Ján
R. Ďuďa – Ľ. Rejl: La grande encyclopedie des mineraux. Artia Praha-Gründ Paris, 1986. 520 s., 541 fotografií
474
Pulec, Miroslav, Horváth, Ivan
Nález bentonitu vo vulkanickom komplexe Hálna hora (Breznianska kotlina)
475
Fabini, Pavel
Prof. Ing. dr. Vojtěch Mencl, Dr.Sc., jubiluje
479