Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maťo, Ľ., Sasvári, T., Bebej, J., Kraus, I., Schmidt, R. & Kalinaj, M.
Štruktúrne kontrolovaná žilná mezotermálna zlato-kremeňová a epitermálna drahokovovo-polymetalická mineralizácia v hodrušskom rudnom poli, stredoslovenské neovulkanity
Structurally-controlled vein-hosted mezothermal gold-quartz and epithermal precious and base metal mineralization in the Banská Hodruša ore field, Central Slovakia neovolcanites
Key words: structurally controlled mezothermal, epithermal, precious-and base metals mineralization, alteration, Neovolcanites, Slovakia
455
Rojkovič, I.
U-Mo-Cu mineralizácia pri Matejovciach nad Hornádom
U-Mo-Cu mineralization near Matejovce nad Hornádom (Eastern Slovakia)
Key words: stockwork, U-Mo-Cu minerals, analyses
491
Kráľ, J., Frank, W. & Bezák, V.
40Ar/39Ar spektrá z amfibolu amfibolických hornín veporika
Hornblende 40Ar/39Ar spectra from the hornblende-bearing rocks of the Veporic unit
Key words: 40Ar/39Ar dating, hornblendes, Veporic unit, Western Carpathians
501
Ďurža, O., Streško, V. & Mejeed, S. Y.
Environmentálne využitie magnetickej susceptibility
Environmental use of magnetic susceptibility
Key words: magnetic susceptibility, heavy metals, soil
514
Holec, P. & Sabol, M.
Treťohorné stavovce (Vertebrata) Devínskej Kobyly
The Tertiary Vertebrates from Devínska Kobyla
Key words: Vertebrate, tertiary, Slovakia, Devínska Kobyla
519
Zágoršek, K.
Eocénne koilostegné machovky (Bryozoa – Coilostega) zo Západných Karpát
Eocene Coilostega Bryozoa from the Western Carpathians (Slovakia)
Key words: Bryozoa, Coilostega, new species description, Western Carpathians, Priabonian
523

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Tabák, J.
Možnosti zabezpečovania sklárskeho piesku na Slovensku
1
Kozáč, J.
Nerastné suroviny ako sorbenty katiónov ťažkých a toxických kovov a základná zložka čistiacich prostriedkov
5
Schwarz, J.
Oceliarenská troska ako umelé hutné kamenivo – perspektívy a hranice jej použitia
8
Katina, S. ml.
Národná prírodná pamiatka Starohutský vodopád a Andezitové kamenné more
10
Hovorka, D.
30. medzinárodný geologický kongres
12
Kráľ, J.
Poznatky z 30. medzinárodného geologického kongresu
13
Mišík, M.
Slovenské vína a vinohrady z hľadiska geológie
14
Mišík, M. & Aubrecht, R.
Pamiatke doc. RNDr. Rudolfa Mocka, CSc.
15
Vass, D.
RNDr. Jozef Čverčko, CSc. *16. 12. 1935 – †14. 7. 1996
16
Hrašna, M. & Wagner, P. 
Doc. RNDr. Rudolf Ondrášik, DrSc., šesťdesiatročný
18
Reháková, D.
Predstavujeme nového riaditeľa Geologického ústavu SAV
RNDr. Jozefa Michalíka, DrSc.
19
Plán odborných akcií Slovenskej geologickej spoločnosti na I. polrok 1997
20
Reichwalder, P.
Významné životné jubileá členov Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1997
22
Kušík, M.
Vrtná súprava SCHRAMM
23