Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Leško, B., Ďurkovič, T., Gašparíková, V., Samuel, O. & Snopková, P.
Geologické hodnotenie vrtu Hanušovce-1
Geological evaluation of the Hanušovce-1 drill-hole data (Eastern Slovakia)
217
Šútora, A., Janoštík, M., Leško, B.
Geofyzikálne poznatky z oblasti Západných Karpát-západná časť (Bratislava 3.11.1983)
256
Květ, R.
Planetární ekvidistační poruchové systémy a bloková stavba Československa
Planetary equidistant rupture systems and the block structure of Czechoslovakia
257
Obernauer, D.
Súčasný stav geofyzikálnych poznatkov v oblasti tatraveporika (Bratislava 3.11.1983)
267
Zbořil, L., Halmešová, S., Kurkin, M., Šefara, J., Stránska, M.
Nové poznatky geofyzikálneho výskumu vnútorných kotlín Slovenska (Bratislava 3.11.1983)
268
Filo, M., Kubeš, P., Kurkin, M.
Geofyzikálny model geologickej stavby v okolí Rochoviec (Bratislava 3.11.1983)
268
Bartalský, B.
Scheelitovo-kassiteritová a barytovo-polymetalická mineralizácia v západnej časti Čiernej hory
Scheelite – cassiterite and baryte – base-metal mineralization in the western part of the Čierna hora Mts. (Eastern Slovakia)
269
Grecula, P.
Poznámka k niektorým geochemickovyhľadávacím termínom
275
Husák, Ľ., Marušiak, I., Stránska, M.
Nové poznatky o rádioaktivite hornín Západných Karpát
276
Pospíšil, L.
Nový vulkanický aparát Vihorlatských vrchov (Bratislava 3.11.1983)
276
Jacko, S., Zacharov, M., Radzo, V. & Fulín, M.
Nález barytového zrudnenia v Čiernej hore
Baryte mineralization discovery, in the Čierna hora Mts
277
Jakeš, P.
Vzácné zeminy – mýtus a realita
Rare earth elements – myth and reality
283
Janotka, V., Lanc, J., Nosko, V.
Anomálne zóny Malých Karpát, Považského Inovca a ich geofyzikálny obraz (Bratislava 3.11.1984)
301
Panáček, A.
Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských neovulkanitov (Bratislava 3.11.1983)
302
Šefara, J., Džuppa, P.
Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti zemplínskeho ostrova (Bratislava 3.11.1983)
302
Grecula, P.
Recenzia
D. Andrusov – O. Samuel (red.): Stratigrafický slovník Západných Karpát. Zv. 1. A – K.
303
Porubský, A. & Tkáčik, P.
K nedožitým päťdesiatinám Jozefa Izsu
305
Vass, D.
Prínos RNDr. Ľudovíta Ivana, CSc., do slovenskej geológie
306
Kruťa, T.
Životné jubileum RNDr. Jana Kotáska
310
Michalík, Jozef
Vývoj a štruktúra spoločenstiev triasových brachiopód (Liptovský Ján, 18.10.1983)
311
Pašteka, V.
Interpretácia transformovaných polí v oblasti Západných Karpát (Bratislava 3.11.1983)
311
Rudinec, Rudolf
Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu uhlia, ropy a plynu (Košice 14.12.1983)
312