Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Fričovský, B., Tometz, L., & Fendek, M.
Geothermometry techniques in reservoir temperature estimation and conceptual site models construction: Principles, methods and application for the Bešeňová elevation hydrogeothermal structure, Slovakia
Využitie geotermometrie pri odhade rezervoárovej teploty a konštrukcii koncepčných modelov: Princípy, metódy a aplikácie v podmienkach hlbokého rezervoáru hydrogeotermálnej štruktúry bešeňovskej elevácie, Slovensko
1
Zlinská, A.
Terciérna mikrofauna z hlbokých vrtov v želiezovskej priehlbine (Dunajská panva)
Tertiary microfauna in deep wells of the Želiezovce depression (Danube Basin)
61
Cvečková, V., Fajčíková, K., Jurkovič, Ľ., Stehlíková, B., & Rapant, S..
Chemické zloženie podzemnej vody a úmrtnosť na kardiovaskulárne ochorenia v Slovenskej republike
Chemical composition of groundwater and mortality for cardiovascular diseases in the Slovak Republic
83