Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Bacsó, Z. & Ďuďa, R.
Metalogenéza a rudné formácie rudného poľa Remetské Hámre
Metallogenesis and ore formations of the Remetské Hámre ore field, Vihorlat Mts., Eastern Slovakia
193
Divinec, Ľ., Kotuľák, P., Repčiak, M., Kaličiaková, E. & Ďuďa, R.
Ložisko Zlatá Baňa vo svetle nových údajov geologického prieskumu
The Zlatá Baňa deposit in the light of new geological prospecting data, Eastern Slovakia
221
Ďuďa, R. & Grecula, P.
Recenzia
M. Koděra a kol.: Topografická mineralógia Slovenska
238
Radvanec, M., Piovarcsy, K. & Böhmová, I.
Vzťah Hrubej, Gelnickej, Krížovej a Novej žily v slovinsko-gelnickom rudnom poli
Mutual relations of the Hrubá vein, Gelnica vein, Krížová vein and Nová vein in the Slovinky-Gelnica ore field, Eastern Slovakia
239
Varga, I.
Geologicko-ložisková klasifikácia výskytov zeolitov na Slovensku
Economic geological classification of zeolite occurrences in Slovakia
249
Burian, J. & Knésl, J.
Hlavné výsledky a smery geologickoprieskumnej činnosti v oblasti stredoslovenských neovulkanitov
Main results and tendencies in geological prospecting of the Middle Slovakian neovolcanic area
261
Grecula, P.
Vzťah geologického vývoja, ložiskotvorných procesov a prognózneho hodnotenia zdrojov nerastných surovín gemerika
Relations between geological development, ore genesis and prognostic forecast of ore deposit occurrences
in the Gemeric unit
271