Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Jablonská, J.
Charakteristika zirkónov granitoidov Čiernej hory
Characterization of zircons from granitoid rocks of the Čierna hora Mts. (Western Carpathians)
172
Janák, M.
Vápenato-silikátové metamorfované horniny kryštalinika Vysokých Tatier
Calc-silicate metamorphic rocks of the High Tatra crystalline basement
177
Dzurovčin, L.
Vznik a formovanie reliéfu Humenských vrchov
Origin and relief formation of the Humenské vrchy Mts. (Western Carpathians)
183
Soták, J., Plašienka, D., Spišiak, J. & Uher, P.
Neptunické dajky karbonátov v bázických vulkanitoch Považského Inovca
Neptunian carbonate dykes hosted by basic volcanic rocks in the Považský Inovec Mts. (Western Carpathians)
193
Hudáčková, N. & Kováč, M.
Zmeny sedimentačného prostredia východnej časti Viedenskej panvy vo vrchnom bádene a sarmate
The Upper Badenian – Sarmatian events in the area of the Vienna Basin eastern margin
202
Michalíková, F.
Získavanie minerálnych novotvarov z druhotných surovín
Reclaiming of mineral novelties from the secondary raw materials
211
Hovorka, D. & Méres, Š.
Exsolučné fenomény v mineráloch hornín
Phenomena of exsolution in rock minerals
217
Andráš, P., Jeleň, S. & Caňo, F.
Výskyt Bi-mineralizácie v ložisku Pezinok
Occurrence of Bi-mineralization in the Pezinok deposit (Western Slovakia)
221
Tözser, J. & Böhmer, Ľ.
Investície v geologickom prieskume a ťažbe
Investment in Geological Exploration and Mining
224
Aktivita SGS 226
Ulrych, J.
Recenzia
Natural Glasses (V. Bouška, Z. Borovec, A. Cimbálníková, I. Kraus, A. Lajčáková, M. Pačesová)
228
Spišiak, J.
Zdravica k životnému jubileu
229