Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Babčan, J., Iró, S. & Ševc, J.
Experimental study of carbonate-formation kinetics in a Ca2+ – Mg2+ – CO32- – Cl system at a temperature of 25 oC
Experimentálne štúdium kinetiky tvorby karbonátov v systéme Ca2+ – Mg2+ – CO32- – Cl pri teplote 25 oC
1
Aktivita SGS 8
Rajlich, P.
Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics
Stálé a převrácené střižné posuny v megastřižné zóně Vysokého Atlasu, Maroko; závěry pro deskovou kinematiku Středomoří
9
Korikovsky, S. P., Grecula, P., Boronichin, V. A. & Timofeevna-Unanova, O.
Chloritoid-pyrophyllite-muscovite schists in the Western Gemeric: mineral equilibria and protoliths
Chloritovo-pyrofylitovo-muskovitické bridlice v západnej časti gemerika: minerálna rovnováha a protolit
29
Aktivita SGS ………………. pokračovanie zo s. 8
Horniš, J. & Klukanová, A.
Poznatky z medzinárodného kongresu asociácie pre kvartérny výskum (INQUA)
38
Kováč, P. & Filo, I.
Structural interpretation of the Choč nappe outliers of the Chočské vrchy Mts.
Štruktúrna interpretácia geologickej stavby trosiek chočského príkrovu Chočských vrchov
39
Hovorka, D., Méres, Š. & Caňo, F.
Petrológia granaticko-klinopyroxenických metabazitov Malej Fatry
Petrology of garnet-clinopyroxene metabasites from the Malá Fatra Mts.
45
Vozárová, A. & Vozár, J.
Strednokarbónsky flyš v Západných Karpatoch – príspevok k tektonike južnej časti Slovenského rudohoria na základe výsledkov vrtu BRU-1, Brusník
Middle Carboniferous flysch in the West Carpathians: Contribution to tectonics in the sourthern Slovak Ore Mts. based on results of the BRU-1 (Brusník) drilling
53
Řeřicha, M.
Vrchnobádenská delta vo Východoslovenskej neogénnej panve
The Upper Badenian delta in the Eastern Slovakian Neogene Basin
63
Kúšik, R.
Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
Mineralogy and genesis of the Zlatno copper porphyry deposit in the Štiavnické vrchy Mts.
69
Hovorka, D.
Recenzia
M. Grégerová & M. Suk: Návrh na pojmenování a klasifikaci metamorfovaných hornín
81
Marsina, K.
Litogeochemická prospekcia Cu-porfýrového zrudnenia v Štiavnických vrchoch
Lithogeochemical prospecting for porphyry copper mineralization in the Štiavnické vrchy Mts.
83
Repčok, I., Eliáš, K., Hašková, A., Kovářová, A., Rúčka, I., Sládková, M. & Wiegerová, V.
O kremeni granitoidov a hydrotermálnych žíl Mo-W zrudnenia pri Rochovciach (styk veporika a gemerika)
Quartz in granitoids and hydrothermal molybdenium-tin ore veins near Rochovce village, contact zone of Veporic and Gemeric units, Eastern Slovakia
99
Macek, J.
Biotit v granitoidoch, jeho premena a generácie
Biotite in granitoids, its alteration and generations
109
Spišiak, J., Caňo, F., Hovorka, D., Hrnčár, A. & Pitoňák, P.
Karbonatické fylity v Kamenistej doline; veporikum
Carbonate-bearing phyllite in the Kamenistá dolina valley; Veporic unit, West Carpathians
115
†Šajgalík, J. & Bočkorová, B.
Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti
Aleuritic sediments of the Upper Hron River Dale and their properties
121
Zajac, Ľ.
Hliník v kyslých banských vodách v okolí Perneku
Aluminium in acidic mine waters in the surroundings of Pernek village, Western Slovakia
127
Janáková, K., Medveď, J., Glos, J., Martinovič, M., Kružlíková, M., Timčák, G. & Čulmanová, Z.
Geochemická banka dát pre Západné Karpaty
Geochemical data bank for the Western Carpathian region
131
Ilavský, J.
Informácia (pokračovanie na s. 143)
Niektoré dôležité ložiská nerastných surovín Juhoafrickej republiky
Some important mineral deposits in the Republic of South Africa
136
Ďurica, D. & Suk, M.
Německý program hlubokého vrtání v Českém masívu
German program of deep drilling in the Bohemian Massif
137
Ilavský, J.
Informácia
pokračovanie zo s. 136
143
Fejdi, P. & Hvožďara, P.
Pravidlá IMA pre opis nových minerálov a prvých nálezov minerálov
The rules of IMA on new minerals and first occurrence of minerals
145
Hovorka, D.
Klasifikácia a nomenklatúra eruptívnych hornín Subkomisie IUGS – dočasná definitíva?
Classification and nomenclature of igneous rocks of the IUGS Subcommision – temporal solution?
151
Tarhanič, L.
Aplikácia flotácie pri separovaní minerálov
Application of flotation for separation of minerals
155
Feranec, J. & Lacika, J.
Identifikácia gravitačného príkrovu v JV časti Malých Karpát na základe radarového záznamu
Identification of a gravity nappe in the south-eastern part of the Malé Karpaty Mts. on the basis of radar image
159
Stankovič, J. & Siman, P.
Zonálny Sb-arzenopyrit z Vyšnej Boce v Nízkych Tatrách
Zoning Sb-arsenopyrite of antimonite veins from Vyšná Boca in the Low Tatras
161
Peterec, D.
Kryštalochemická väzba Ag v Zlatoidčianskych žilách
Crystallochemical bond of Ag in the Zlatá Idka veins
163
Ženiš, P. & Friedl, I.
Hemimorfit – prvý nález v permských bazaltoch Západných Karpát
Hemimorphite – the first discovery in the Permian basalts of the West Carpathians
165
Radvanec M., Hovorka, D., Méres, Š.
Diskusia
Pripomienky a odpovede k článku „Klinopyroxenicko-granatické metabazity Tríbeča“
Remarks and answers to the paper “Clinopyroxenite-garnet metabasites of the Tríbeč Mts.”
167
Háber, M. & Križáni, I.
Aktivita SGS
Konferencia Geológia a životné prostredie
171
Holec, P.
Významné životné jubileum doc. RNDr. Viliama Sitára, CSc.
173
Modlitba, I.
Recenzia
R. Ondrášik a J. Rybář: Dynamická inžinierska geológia
174