Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Šarík, I., Jadroň, D. & Modlitba, I.
Inžinierskogeologické mapovanie na území SSR
Engineering geological mapping on the territory of the Slovak Socialist Republic
1
Fussgänger, E. & Štrba, F.
Nové sovietske presiometrické prístroje
The new Soviet pressure meters
10
Matula, M.
Nový pohľad na problematiku zostavovania inžinierskogeologických máp
New approaches to compilation of engineering geological maps
11
Malgot, J.
Recenzia
J. Šajgalík, D. Čabalová, V. Schütznerová, M. Šamalíková, O. Zeman:
Geológia
20
Hrašna, M.
Mapy komplexného inžinierskogeologického rajónovania územia
Comprehensive engineering geological zoning maps
21
Vojtaško, I., Vlčko, J. & Žembery, M.
Inžinierskogeologické podklady pre bratislavskú sídelno-regionálnu aglomeráciu
Engineering geological maps of the metropolitan region of Bratislava, Western Slovakia
33
Holzer, Rudolf
Činnosť skupiny inžinierskej geológie Slovenskej geologickej spoločnosti v roku 1987
46
Otepka, J. & Hupková, B.
Mapy prognóz vývoja svahových porúch medzi Hlohovcom a Sereďou
Maps of prognosis of evolution of slope failures between towns of Hlohovec and Sereď, Western Slovakia
47
Vojtaško, I.
Antropogénne zmeny inžinierskogeologického prostredia na území Komárna
Anthropogeneous changes of the engineering geological environment in the area of Komárno, Western Slovakia
59
Sikora, J.
Príčiny statických porúch Oravského hradu (Žilina, 26.2.1988)
68
Šajgalík, J., Vámoš, F. & Gomolčák, F.
Poznatky z inžinierskogeologického mapovania sprašových sedimentov v nitrianskom urbanizačnom regióne
Engineering geological mapping of loess sediments in the Nitra urbanization region, Western Slovakia
69
Wanieková, D.
Inžinierskogeologické pomery a životné prostredie v oblasti Michaloviec
Engineering geological conditions and the environment in the Michalovce area, Eastern Slovakia
77
Otepka, J., Hrašna, M. & Matejček, A.
Inžinierskogeologický prieskum a rajonizácia pre výber stavenísk jadrovoenergetických zariadení
Engineering geological survey and zoning for the selection of sites for a construction of nuclear power plants
87