Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Yazawa, A. & Kuwabara, T.
Bio-recycle metallurgy by utilization of algae
Využitie chalúh v biorecyklačnej metalurgii
Key words: algae, biosorption, bio-recycling, metal, ion Exchange
313
Groudeva, V. I., Groudev, S. N. & Petkova, S.
Biological treatment of acid drainage waters from a copper mine
Biologická úprava odpadovej vody z medenej bane
Key words: acid mine drainage, waste water treatment, passive treatment systems, sulphate-reducing bacteria, heavy metals
318
Dictor, M. C., Battaglia, F. & Morin, D.
Biological decontamination of cyanide bearing wastewaters from a gold ore treatment plant
Biologická dekontaminácia odpadových vôd s obsahom kyanidu z podniku na spracovanie zlatonosnej rudy
Key words: fixed-bed reactor, thiocyanate, cyanide, biodegradation, activated carbon, pumice-stone, zeolite, pouzzolana, nitrification
321
Podolska, V. I., Ulberg, Z. R., Shpak, V. E. & Grishchenko, N. I.
Microbiological processes for cyanide purification in the waste water at the gold-extracting factories
Účasť mikroorganizmov na čistení odpadových vôd z extrakcie zlata od kyanokomplexov
Key words: cyanide, complex cyanide, waste water, microbial purification, electric field
331
Groudev, S. N.
Microbial detoxification of heavy metals in soil
Detoxifikačné odstránenie ťažkých kovov z pôd činnosťou mikroorganizmov
Key words: soil remediation, in situ rehabilitation, toxic metals, metals detoxification, acidophillic chemolithotrophic bacteria, sulphate-reducing bacteria
335
Balakina, M. N., Gruzina, T. G. & Ulberg, Z. R.
Bacteria membrane processes in the concentrating of heavy metals
Využitie bakteriálnych membránových procesov pri zakoncentrovávaní ťažkých kovov
Key words: heavy metals, membrane processes, transmembrane potential, ATPase activity
339
Gabriel, J. & Baldrian, P.
Applicability of cultures of higher fungi to biosorption of cadmium
Možnosti využitia bunkových kultúr vyšších húb na biosorpciu Cd
343
Gruzina, T. G., Ulberg, Z. R., Stepura, L. G. & Karamushka, V. I.
Metallophilic microorganisms from metal contaminated sources: properties and use in mineral biotechnology
Vlastnosti a biotechnologické využitie metalotrofných mikroorganizmov zo zdrojov kontaminovaných kovmi
Key words: metallophilic microorganisms, heavy metals, biosorption, bioflotation
345
Štyriaková, I., Štyriak, I. & Kušnierová, M.
Preliminary characterization of bacilli isolated from old mining dumps
Predbežná charakteristika baktérií rodu Bacillus izolovaných zo starých banských háld
Key words: Bacillus, bioleaching, silicates
350
Šimonovičová, A., Franková, E. & Výbohová, M.
Microfungi of acidificated region of Banská Štiavnica – Šobov
Mikroskopické huby acidifikovaného regiónu Banská Štiavnica – Šobov
Key words: acidification, heavy metals, microfungi, toxicity
355
Stepanenko, V. G., Karamushka, V. I. & Ulberg, Z. R.
Biofloccular flotation: Achievements and limitations in technology for extraction of noble metal ultrafine particles
Pokroky a obmedzenia bioflokulárnych flotačných technológií využívaných na extrakciu ultrajemných častíc drahých kovov
Key words: Noble metals, gold, extraction, biofloccular flotation, bacteria, bioflotoreagent, Bacillus cereus
357
Fečko, P., Zelingerová, I. & Augustínská, I.
Selective coal flotoflocculation by Rhodotorula glutinis
Selektívna flotoflokulácia uhlia kvasinkami Rhodotorula glutinis
Key words: flotoflocculation, coal, Rhodotorula glutinis
362
Kušnierová, M. & Derco, J.
The influence of biological-chemical factors on the structure of bentonite from Lastovce deposit
Vplyv biologicko-chemických faktorov na štruktúru bentonitu z ložiska Lastovce
Key words: biological contamination, biodegradation, montmorillonite, bentonite, Bacillus circulans, Thiobacillus ferrooxidans, Aspergillus niger
365
Spasova, I. I. & Groudev, S. N.
Microbial leaching of a refractory pyrite/arsenopyrite gold-bearing concentrate
Mikrobiálne lúženie ťažkospracovateľných pyritovo-arzenopyritových zlatonosných koncentrátov
Key words: gold leaching, bacterial pretreatment, gold-bearing sulphide concentrates, acidophilic chemolithotrophic bacteria, microbial amino acids
368
Barbič, F., Savić, I., Grbavčić, M., Babić, M. & Čomić, L.
Microbial leaching viewed from the acpect of environmental protection
Mikrobiálne lúženie z pohľadu ochrany životného prostredia
Key words: bacterial leaching, Thiobacillus genus, mining water
371
Konopka, E., Kisielowska, E. & Sztaba, K.
Possibilities of recovery of dispersed metals occurring in walchia shale using fungi
Možnosti získania rozptýlených kovov z walchia bridlíc s použitím húb
Key words: biological leaching, Aspergillus niger, uran, lead, zinc, molybden
375
Baláž, P., Kupka, D., Bastl, Z. & Achimovičová, M.
Bacterial extracion of sulphur from preleached chalcopyrite
Bakteriálna extrakcia síry z predlúhovaného chalkopyritu
Key words: Thiobacillus thiooxidands, chalcopyrite, sulphur, bacterial leaching
380
Baláž, P., Kupka, D., Bastl, Z. & Achimovičová, M.
Bacterial extracion of sulphur from preleached chalcopyrite
Bakteriálna extrakcia síry z predlúhovaného chalkopyritu
Key words: Thiobacillus thiooxidands, chalcopyrite, sulphur, bacterial leaching
380
Fečko, P. & Kučerová, R.
Bacterial leaching of waste materials at the “Tatra” joint stock company, Kopřivnice
Bakteriálne lúhovanie odpadových materiálov v akciovej spoločnosti Tatra Kopřivnice
Key words: bacterial leaching, Thiobacillus ferrooxidans, grinding sludge, coal cinder and slag
388
Kupka, D.
Inhibition effect of copper, hydrogen ions and increased cell concentration to the kinetics of iron (II) oxidation by Thiobacillus ferrooxidans
Inhibičný vplyv medi, vodíkových iónov a zvýšenej koncentrácie buniek na kinetiku oxidácie Fe(II) baktériami Thiobacillus ferrooxidans
Key words: Thiobacillus ferrooxidans, Michaelis-Menten kinetics, copper, inhibition
391
Škvarla, J. & Kupka, D.
The study of electrokinetics of Thiobacillus ferrooxidans by electrophoretic light scattering
Štúdium elektrokinetiky baktérií Thiobacillus ferrooxidans elektroforetickým rozptylom svetla
Key words: electrophoretic light scattering, Zeta potential, electrokinetics, Thiobacillus ferrooxidans
395
Zeman, J., Mandl, M., Prudil, V. & Paluník, M.
Electrochemical study of inorganic and bacterial pyrite oxidation mechanism
Elektrochemické štúdium mechanizmu abiotickej a bakteriálnej oxidácie pyritu
399
Michnea, A., Pop, F. & Cosma, N.
Ion exchange as a conditioning practice of the cyanided poor leach
Iónová výmena ako možná prax pri kyanidovom lúhovaní
Key words: PUROLITE A850, ion exchange, precious metals, cyanide leach recycling
403
Virčíková, E., Palfy, P., Molnár, Ľ. & Lech, P.
As(III) elimination from solutions and As-precipitates characteristic
Eliminácia As3+ z roztokov a charakterizácia zrazenín s obsahom arzénu
Key words: trivalent arsenic, precipitation, stability
406
Sminčáková, E. & Komorová, Ľ.
Liquid extraction of lanthanum and samarium from acidic solutions by bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid
Kvapalinová extrakcia lantánu a samária z kyslých roztokov účinkom kyseliny bis(2-etylhexyl) fosforečnej
Key words: extraction, equilibrium constant, rare earth
409
Majdan, M., Fuks, L. & Majdan, I.
Review of the lanthanide extraction chemistry
Zhrnutie poznatkov z oblasti chémie extrakcie lantanoidov
412
Barbič, F., Grbavčić, M., Pljakić, E., Pašalić, S. & Stojanović, J.
Sorption of heavy metals from waste waters on specific materials
Sorpcia ťažkých kovov z odpadových vôd na špecifické materiály
Key words: natural zeolites, waste waters, sorption Cd, Cu, Pb, heavy metals
421
Kárník, T., Krištofová, D. & Drápala, J.
Processing of the waste with content of arsenic
Úprava odpadov s obsahom arzénu
Key words: semiconductor production, arsenic, waste, recycling
425
Majdan, M., Mierzwa, J. & Sadowski, P.
The Co/Ni separation in Aliquat 336, Aliquat 336+Topo, Aliquat 336+TBP systems from chloride media
Separácia kobaltu a niklu z chloridového média v Aliquat 336, Aliquat 336+TOPO a Aliquat 336+TBP
Key words: extraction, cobalt, nickel, methyltri-n-octylammonium chloridethe Cu and Zn complexes from the cyanided poor leach
427
Krištofová, D. & Kárník, T.
Hydrometallurgical extraction of gold from electronic waste
Hydrometalurgická extrakcia zlata z odpadu pochádzajúceho z elektrotechnického priemyslu
Key words: electronic waste, recycling, gold
429
Harvanová, J.
The influence of accompaining elements to gold and silver leaching
Vplyv sprievodných alebo vedľajších prvkov na lúženie zlata a striebra
431
Štofko, M. & Štofková, M.
The treatment of wastes with noble metals content
Spracovanie odpadov s obsahom drahých kovov
Key words: Leaching, noble metals, gold and silver, selenium, thiourea, thiosulphates, anode slime
435
Trocewicz, J., Markowicz, J., Dobrowolski, R. & Suprynowicz, Z.
Analysis of cadmium and lead in natural water using supported liquid membrane technique and atomic absorption spectrometry
Stanovenie kadmia a olova v prírodnej vode za použitia techniky nanesených kvapalných membrán a atómovej absorpčnej spektrometrie
Key words: supported liquid membrane, heavy metals, cadmium, lead, natural water analysis
438
Leško, M. & Búgel, M.
Hydrometallurgical method of the processing of the slurries from zinc salts production
Hydrometalurgické spracovanie kalov z výroby síranu zinočnatého
439
Fröhlich, L. & Javorka, J.
Oxidation of solutions with content of Sb, Hg and As
Oxidácia roztokov s obsahom Sb, Hg a As
Key words: leaching, oxidation, pressure oxidation, solution, solution of antimony
443
Javorka, J. Fröhlich, L.
Pressure leaching of tetrahedrite raw materials
Tlakové lúhovanie tetraedritových surovín
Key words: leaching, pressure leaching, tetrahedrite, leaching of sodium sulphide, antimony
447
Florek, I., Lovás, M. & Murová, I.
Influence of microwave radiation on the leaching of tetrahedrite
Vplyv mikrovlnného žiarenia na lúženie tetraedritu
Key words: microwave radiation, leaching, tetrahedrite, complex electric permittivity
450

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Tréger, M.
Geologicko-ekonomické problémy magnezitových ložísk Slovenska
1
Grecula, M.
Geografický informačný systém pri riešení environmentálnych problémov
3
Aktivita SGS 4
Mišík, M.
Recenzia
Amos Salvador (Ed.): International Stratigraphic Guide
6
Vass, D.
Eugen Jablonský, významný geológ a botanik (*1892 †1975)
7
Kušnír, P.
Slovo a termín troska
8