Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Salaj, J.
Microbiostratigraphy of the Gosau development in the Klape Unit, Western Carpathian Paleoalpine accretionary belt
Mikrobiostratigrafia sedimentov gosauského vývoja v klapskej jednotke západokarpatskej paleoalpínskej akrečnej zóny
Key words: Gosau facies, Klape Unit, Senonian – Lower Eocene, stratigraphy, paleogeography, foraminifera
1
Putiš, M., Sulák, M., Gawlick, H.-J. & Bojar, A.-V.
Infratatrikum Považského Inovca (Západné Karpaty) – geodynamická evolúcia kontinentálneho svahu v susedstve oceánskeho penninika
Infratatricum of the Považský Inovec Mts. (Western Carpathians): Geodynamic evolution of the continental margin in the vicinity of the oceanic Penninicum
Key words: Infratatricum, passive/active continental margin, Western Carpathians, Penninicum, lithofacies, metamorphism
7
Rapant, S. &Krčmová, K.
Potenciálne zdravotné riziko z As kontaminácie podzemných vôd Slovenskej republiky
Potential health risk from the arsenic groundwater contamination in the Slovak Republic
Key words:groundwater, contamination, arsenic, health risk, Slovak Republic
29
Bodiš, D.
Vplyv krajinných prvkov na kontamináciu pôdy v Spišsko-gemerskom rudohorí
Influence of the land use on soil contamination in the Spišsko-gemerské rudohorie Mts.
Key words: environmental modelling, logistic regression, soil contamination, arsenic, antimony
37
Ďurža, O., Dlapa, P. & Ďuriš, M.
Olovo a magnetická susceptibilita v aluviálnych pôdach potoka Štiavnica
Lead and magnetic susceptibility in alluvial soils of the Štiavnica brook
Key words: magnetic susceptibility, lead, soil contamination, alluvial soils
43
Fordinál, K., Zlinská, A. & Siráňová, Z.
Petrografická charakteristika a fauna skalického súvrstvia (sarmat) západného okraja Malých Karpát (Sološnica, Prievaly)
Petrographical characterization and fauna of the Skalica Formation (Sarmatian) of the western margin of the Malé Karpaty Mts. (Sološnica, Prievaly)
Key words: Malé Karpaty Mts., Sarmatian, Skalica Formation, Karlova Ves Member, petrography, fauna
49
Čerňanský, A.
Nález mastodonta Anancus arvernensis CROIZET et JOBERT na lokalite Biskupová v okrese Topoľčany
Finding of mastodon Anancus arvernensis CROIZET et JOBERT at the locality Biskupová in the Topoľčany district
Key words: Anancus arvernensis, Mamsalia, Proboscidae, Pliocene, Biskupová, Slovakia
61
Holec, P.
Zvyšky korytnačiek rodu Trionyx z miocénnych sedimentov Devínskej Kobyly pri Bratislave
Remnants of the turtles genus Trionyx sp. from the Miocene sediments on Devínska Kobyla hill near Bratislava
Key words: Reptilia, Chelonia, Trionyx sp., Middle Miocene-Upper Badenian, Devínska Kobyla hill, Slovakia
67
Holec, P.
Žraloky (Chondrichthyes, Vertebrata) z Hajnáčky
Sharks (Chondrichthyes, Vertebrata) from the Hajnáčka type locality
Key words: sharks, Vertebrates, Lower Miocene (Ottnangian), Western Carpathians
71
Žecová, K., Siráňová, Z. & Filo, I.
K otázke tzv. polhorského vývoja (kontinentálne sedimenty paleogénu Horehronského podolia)
To the question of the so-called Polhora Development (Paleogene continental sediments of the Horný Hron river valley)
Key words: Paleogene of the Horný Hron river valley, Polhora Development, calcareous nannoplankton NP24, Braväcovo Beds, Huty Formation
77

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Andráš, P.
Úloha oxidu uhličitého ako skleníkového plynu vo svetle paleoklimatických záznamov
1
Žec, B., Németh, Z. & Šimon, L.
Kongres Slovenskej geologickej spoločnosti 2005 Zemplínska šírava, Medvedia hora
20.-23. jún 2005
5