Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Križáni, I. & Andráš, P.
Ťažké kovy z depónií odpadu po ťažbe a úprave polymetalických rúd v prostredí neovulkanitov Štiavnických vrchov – procesy a produkty zvetrávania
Heavy metals from the mining and recovery dump polymetallic waste ore material in the surrounding of neovolcanites in the Štiavnické vrchy Mts. area (Central Slovakia): Processes and products of weathering
Key words: mining, dump, tailing impoundment, composition of waste material, bacteria, heavy metals, migration, secondary minerals
283
Bálintová, T., Ozdín, D. & Števko, M.
Chemické zloženie sulfosolí na lokalite Chyžné-Herichová
Chemical composition of sulphosalts from the occurrence Chyžné-Herichová
Key words: sulphosalts, stibnite and tungsten mineralization, lillianites, homologous, andorite, tetrahedrite, Chyžné, Veporicum Unit, Carpathians, Slovak Republic
303
Salaj, J.
Microbiostratigraphy of the Upper Senonian to Paleogene flysch on the basis of agglutinated foraminifers in the Middle Váh valley, Slovakia
Mikrobiostratigrafia vrchnosenónsko-paleogénneho flyšu stredného Považia na základe aglutinovaných foraminifer
Key words: agglutinated, planktonic foraminifers, paleoenvironment, Upper Senonian, Paleogene, Fe-oxidation, anoxic events, Western Carpathians, Slovakia
313
Chalupová, B.
Paleoekológia sarmatskej rybej fauny z Podunajskej panvy (Slovensko)
Paleoecology of the Sarmatian fish fauna in the Danube Basin (Slovakia)
Key words: fossil fish assemblages, paleoecology, paleoenvironment
321
Šucha, V., Madejová, J., Uhlík, P., Biroň, A. & Vozárová, A.
Amónne illity v Západných Karpatoch
Ammonium illite in the Western Carpathians
Key words: ammonium bearing illite, burial sediments, hydrothermal alterations, weathering profile, Western Carpathians
327
Stríček, I., Šucha, V., Uhlík, P. & Madejová, J.
Zvetrávanie smektitu na ložiskách bentonitu
Weathering of smectite on bentonite deposits
Key words: mean thickness, mineral composition, natural analogue, smectite, weathering
337
Hovorka, D.
Surovinové aspekty neolitickej/eneolitickej keramiky západného Slovenska
Raw material aspects of Neolithic/Eneolithic ceramics from the western Slovakia
Key words: paleoceramics, raw material
343
Franko, O. & Grexová, S.
História bádania minerálnych vôd a travertínu v Bešeňovej
History of the research of mineral water and travertine at Bešeňová
Key words: mineral water, travertines, hydrogeological well, geothermal well
347
Vlčko, J., Vilímek, V., Klimeš, J. & Carreno, R.
Katastrofálny kamenitý prúd v blízkosti Machu Picchu (Peru)
Catastrophic debris flow in the vicinity of Machu Picchu (Peru)
Key words: debris flow, Machu Picchu village, Andes
355
Ružička, P.
Technológia ťažby a spracovania tuhárskeho mramoru
Technology of mining and processing of the Tuhár marble
Key words: Tuhár marble, properties, technology, mining, processing, use
361

Informačný spravodajca pre geológiu, baníctvo, úpravníctvo a životné prostredie
Reporter about geology, mining, mineral processing and environment
Priloha casopisu / Appendix of the journal Mineralia Slovaca

Obsah – Content
Hovorka, D.
Rok Zeme.Otvorený list členom slovenskej geologickej komunity
1
Kováčová, M., Gregáňová, M., Chalupová, B., Zahradník, L. & Hrdlička, M.
VII. medzinárodná konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
2
Turnovec, I.
O gemológii na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre
16
Kucharič, Ľ.
Recenzia/Review – J. Zuberec, M. Tréger, J. Lexa a P. Baláž: Nerastné suroviny Slovenska
17
Hovorka, D.
Recenzia/Review – I. Paulička et al.: Všeobecný encyklopedický slovník
18
Hovorka, D.
Jaskyne svetového dedičstva na Slovensku. Zostavil J. Jákal. Liptovský Mikuláš, Správa slovenských jaskýň 2005
20
Németh, Z.
Terénna exkurzia v severogemerickej zóne
21
Németh, Z.
Kronika/Jubilee – RNDr. Pavol Grecula, DrSc., má jubileum
22
Franko, O.
Kronika/Jubilee – Pozdrav jubilujúcemu Otovi Fusánovi
23
Veselský, J. & Ďurža, O.
Nekrológ – Za akademikom Bohuslavom Cambelom, DrSc.
24