Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Maheľ, M.
Model vývoja Západných Karpát
1
Maheľ, M.
Development model of the West Carpathians
15
Bystrický, J.
Prvý nález sedimentov spodnej kriedy v Stratenskej hornatine v Západných Karpatoch
First finding of Lower Cretaceous sediments in the Stratenská hornatina Mts. (Central West Carpathians)
17
Hurný, J., Krištín, J. & Zlocha, J.
Charakteristika chrómspinelidov a pentlanditu z ultrabázického telesa pri Hodkovciach
Characteristic of chrome spinels and pentlandite from the ultrabasic body near Hodkovce (Spišsko-gemerské rudohorie Mts.)
23
Salaj, Jozef
Krieda a paleogén severného a východného Tuniska
35
Pospíšil, Pavol
Príspevok tríciových analýz k riešeniu vzťahu Dunaj – podzemné vody v západnej časti Podunajskej nížiny
36
Marková, M.
K otázkam genézy lussatitu
Contribution to the lussatite genesis
37
Ďuďa, R. & Krištín, J.
Výskyty Te-mineralizácie na lokalite Zlatá Baňa v Slanských vrchoch
Telluride mineralization occurrence on the Zlatá Baňa locality (Slanské vrchy Mts., Eastern Slovakia)
47
Vass, Dionýz
Tektonický vývoj Nového Južného Walesu v paleozoiku a obdukčná melanž pri Port Macquarie v Austrálii
54
Cieker, J. & Havlík, M.
Výskum rozptýlenej organickej hmoty v prvohorných horninách Západných Karpát
Geochemical analyse of organic substance in Paleozoic rocks of the West Carpathians
55
Matula, Milan
Inžinierska geológia v Sydney
62
Hrašna, M.
Hodnotenie zložiek geologicko-geografického prostredia pri inžinierskogeologickom mapovaní
Estimation of geological and geographical environment constitues in the course of engineering-geological mapping
63
Ožvoldová, L.
Postavenie rádiolárií v paleontológii a stratigrafii a možnosť ich systematického výskumu
Position of Radiolaria in paleontology and stratigraphy and possibilities of their systematic study
79
Herčko, I.
Vedecká cesta F. Mohsa na Slovensko začiatkom 19. stor.
91
Herčko, I.
Nové poznatky o vedeckej činnosti mineralóga Jozefa Jónása
94