Pre načítanie časopisu kliknite na jeho obálku.
For downloading the journal click on its cover.

Obsah – Content
PÔVODNÉ ČLÁNKY – ORIGINAL PAPERS
Együd, K.
Sedimentologické zhodnotenie mladšieho paleozoika Zemplínskych vrchov
Sedimentology of Upper Paleozoic strata in the Zemplínske vrchy Mts. (SE Slovakia)
385
Gubač, Jozef
Seminár Vplyv geologického prostredia na vývoj zrudnenia
402
Kraus, I., Šamajová, E. & Zuberec, J.
Minerálne zloženie a genéza ložísk ílových surovín na juhozápadnom okraji Kremnických vrchov
Mineral composition and genesis of clay raw materials on SW periphery of Kremnické vrchy Mts.
403
Náprstek, V.
Mechanismus sedimentace při maarotvorných erupcích
The motion of sedimentation in the case of maar-producing eruptions
421
Šímová, M. & Šamajová, E.
Lawsonit z horninových obliakov kriedových zlepencov bradlového pásma
Lawsonite from rock pebbles in the Cretaceous conglomerate of the Pieniny Klippen Belt
431
Jakabská, Katarína
Význam štúdia zirkónu pre genézu magmatických hornín (Košice 3.5.1982)
441
Rybár, Pavol
Hodnotenie porušenosti horninového masívu fotografickou úsečkovou metódou (Košice 3.5.1982)
441
Miko, O. & Pulec, M.
Výsledky šlichového výskumu kryštalinika Žiaru
Results of panning prospection in the crystalline of the Žiar Mts. (NW Slovakia)
443
Polák, S.
Nová ložisková interpretácia olovnatého ložiska Ján (Veľké Pole, okr. Žiar n. Hronom)
New economic geological interpretation of the Ján lead ore deposit in Veľké Pole (Middle Slovakia)
453
Mock, Rudolf, Hovorka, Dušan
Geológia Bukových vrchov (MĽR) a petrologický model ich mezozoického vulkanizmu (Bratislava 22.4.1982)
460
Rojkovičová, Ľ.
Rudná mineralizácia v Javorí
Ore mineralizations in the Javorie Mts. (Middle Slovakia)
461
Mrázek, Z.
Nové sekundárne sírany zo Smolníka
New secondary sulphates from Smolník (Slovenské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
471
Višňovský, D.
Päťdesiatiny Ing. Blažeja Tylečka
477
Sladký, R.
RNDr. Ján Otepka päťdesiatročný
477
Bajaník, Š.
RNDr. Ivan Lehotský, CSc., päťdesiatročný
478
Lintnerová, Otília
Využitie elektrónovej mikroskopie pri štúdiu sedimentárnych hornín: povrchové textúry kremeňových zŕn a ich interpretácia (Bratisalva 6.5.1982)
479
Pramuka, Silvester
Granáty muránskych žurolúr (Bratislava 6.5.1982)
479
Hrnčárová, Mária
Geochémia západokarpatského barytu (Bratisalva 6.5.1982)
479
Marsina, Karol
Príspevok k experimentálnemu modelovaniu vzniku zeolitov na ložisku Nižný Hrabovec (Bratislava 6.5.1982)
479
Hurai, Vratislav
Termodynamické podmienky vzniku kremeňa počas alpínskej metamorfózy veporika (Bratislava 6.5.1982)
480
Gregorová, Zuzana
Sľuda muránskych žulorúl (Bratisalva 6.5.1982)
480
Ženiš, Pavel
Mineralogické vlastnosti turmalínu veporického kryštalinika (Bratislava 6.5.1982)
480